Purifying

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka
× ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka
× ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha
× ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna
× പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka
× ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha
× ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka
× ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu
× ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka
× പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka
×
× ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu
× വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 7:19

because it does not enter his heart but his stomach, and is eliminated, thus purifying all foods?"


അതു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല വയറ്റിലത്രേ ചെല്ലുന്നതു; പിന്നെ മറപ്പുരയിലേക്കു പോകുന്നു; ഇങ്ങനെ സകലഭോജ്യങ്ങൾക്കും ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


1 Chronicles 23:28

because their duty was to help the sons of Aaron in the service of the house of the LORD, in the courts and in the chambers, in the purifying of all holy things and the work of the service of the house of God,


അവരുടെ മുറയോ, യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കായി പ്രാകാരങ്ങളിലും അറകളിലും സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും ദൈവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ വേലെക്കു അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതും


Hebrews 9:13

For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh,


ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും


×

Found Wrong Meaning for Purifying?

Name :

Email :

Details :×