Purifying

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha
× ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu
× ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu
× ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka
× ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara
× ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka
×
× പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka
× ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka
× പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan
× ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna
× വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki
× ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 15:9

and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith.


അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും അവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ല.


Numbers 19:9

Then a man who is clean shall gather up the ashes of the heifer, and store them outside the camp in a clean place; and they shall be kept for the congregation of the children of Israel for the water of purification; it is for purifying from sin.


പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തൻ പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരി പാളയത്തിന്നു പുറത്തു വെടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു വെക്കേണം; അതു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സഭെക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരണജലത്തിന്നായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണം; അതു ഒരു പാപയാഗം.


1 Chronicles 23:28

because their duty was to help the sons of Aaron in the service of the house of the LORD, in the courts and in the chambers, in the purifying of all holy things and the work of the service of the house of God,


അവരുടെ മുറയോ, യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കായി പ്രാകാരങ്ങളിലും അറകളിലും സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും ദൈവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ വേലെക്കു അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതും


×

Found Wrong Meaning for Purifying?

Name :

Email :

Details :×