Purifying

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of purify.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശുദ്ധമാവുക - Shuddhamaavuka | Shudhamavuka
×
× പുണ്യാഹം ചെയ്യുക - Punyaaham Cheyyuka | Punyaham Cheyyuka
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ - Shuddheekarikkunnavan | Shudheekarikkunnavan
× ശുദ്ധമാക്കുക - Shuddhamaakkuka | Shudhamakkuka
× ശുദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചസാര - Shuddheekaricha Panchasaara | Shudheekaricha Panchasara
× ശുദ്ധിചെയ്‌ത - Shuddhicheytha | Shudhicheytha
× ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന - Shuddheekarikkunna | Shudheekarikkunna
× ശുദ്ധീകരിച്ച - Shuddheekaricha | Shudheekaricha
× ശുദ്ധീകരിക്കുക - Shuddheekarikkuka | Shudheekarikkuka
× വൃത്തിയാക്കി - Vruththiyaakki | Vruthiyakki
× ശുദ്ധീകരിച്ചു - Shuddheekarichu | Shudheekarichu
× ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപ്പ്‌ - Shuddheekarikkappetta Uppu | Shudheekarikkappetta Uppu
× ആത്മശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുക - Aathmashuddheekaranam Saadhikkuka | athmashudheekaranam Sadhikkuka
× പാപം കളയുക - Paapam Kalayuka | Papam Kalayuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hebrews 9:13

For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh,


ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും


Mark 7:19

because it does not enter his heart but his stomach, and is eliminated, thus purifying all foods?"


അതു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല വയറ്റിലത്രേ ചെല്ലുന്നതു; പിന്നെ മറപ്പുരയിലേക്കു പോകുന്നു; ഇങ്ങനെ സകലഭോജ്യങ്ങൾക്കും ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Numbers 19:9

Then a man who is clean shall gather up the ashes of the heifer, and store them outside the camp in a clean place; and they shall be kept for the congregation of the children of Israel for the water of purification; it is for purifying from sin.


പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തൻ പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരി പാളയത്തിന്നു പുറത്തു വെടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു വെക്കേണം; അതു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സഭെക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരണജലത്തിന്നായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണം; അതു ഒരു പാപയാഗം.


×

Found Wrong Meaning for Purifying?

Name :

Email :

Details :×