Pursues

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of pursue.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 20:5

Then if the avenger of blood pursues him, they shall not deliver the slayer into his hand, because he struck his neighbor unintentionally, but did not hate him beforehand.


രക്തപ്രതികാരകൻ അവനെ പിന്തുടർന്നുചെന്നാൽ കുലചെയ്തവൻ മനസ്സറിയാതെയും പൂർവ്വദ്വേഷം കൂടാതെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊന്നു പോയതാകയാൽ അവർ അവനെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കരുതു.


Leviticus 26:17

I will set My face against you, and you shall be defeated by your enemies. 1 Those who hate you shall reign over you, and you shall flee when no one pursues you.


ഇതെല്ലം ആയിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾനിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏഴുമടങ്ങു ശിക്ഷിക്കും.


Proverbs 13:21

Evil pursues sinners, But to the righteous, good shall be repaid.


ദോഷം പാപികളെ പിന്തുടരുന്നു; നീതിമാന്മാർക്കോ നന്മ പ്രതിഫലമായി വരും.


×

Found Wrong Meaning for Pursues?

Name :

Email :

Details :×