Quarreled

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of quarrel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 26:21

Then they dug another well, and they quarreled over that one also. So he called its name Sitnah.


അവർ മറ്റൊരു കിണറു കുഴിച്ചു; അതിനെക്കുറിച്ചും അവർ ശണ്ഠയിട്ടതുകൊണ്ടു അവൻ അതിന്നു സിത്നാ എന്നു പേർ വിളിച്ചു.


John 6:52

The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this Man give us His flesh to eat?"


ആകയാൽ യെഹൂദന്മാർ: നമുക്കു തന്റെ മാംസം തിന്നേണ്ടതിന്നു തരുവാൻ ഇവന്നു എങ്ങനെ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വാദിച്ചു.


Genesis 26:20

But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, "The water is ours." So he called the name of the well Esek, because they quarreled with him.


അപ്പോൾ ഗെരാർദേശത്തിലെ ഇടയന്മാർ: ഈ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതു എന്നു പറഞ്ഞു യിസ്ഹാക്കിന്റെ ഇടയന്മാരോടു ശണ്ഠയിട്ടു; അവർ തന്നോടു ശണ്ഠയിട്ടതുകൊണ്ടു അവൻ ആ കിണറ്റിനു ഏശെൿ എന്നു പേർ വിളിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Quarreled?

Name :

Email :

Details :×