Quarts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of quart.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 6:6

And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and three quarts of barley for a denarius; and do not harm the oil and the wine."


ഒരു പണത്തിന്നു ഒരിടങ്ങഴി കോതമ്പു; ഒരു പണത്തിന്നു മൂന്നിടങ്ങഴി യവം; എന്നാൽ എണ്ണെക്കും വീഞ്ഞിന്നും കേടു വരുത്തരുതു എന്നു നാലു ജീവികളുടെയും നടുവിൽ നിന്നു ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Quarts?

Name :

Email :

Details :×