Quenched

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of quench.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 34:10

It shall not be quenched night or day; Its smoke shall ascend forever. From generation to generation it shall lie waste; No one shall pass through it forever and ever.


രാവും പകലും അതു കെടുകയില്ല; അതിന്റെ പുക സദാകാലം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും; തലമുറതലമുറയായി അതു ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കും; ഒരുത്തനും ഒരുനാളും അതിൽകൂടി കടന്നു പോകയുമില്ല.


Isaiah 43:17

Who brings forth the chariot and horse, The army and the power (They shall lie down together, they shall not rise; They are extinguished, they are quenched like a wick):


രഥം, കുതിര, സൈന്യം, ബലം എന്നിവയെ പുറപ്പെടുവിക്കയും ചെയ്യുന്ന യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അവർ ഒരുപോലെ കിടക്കുന്നു, എഴുന്നേൽക്കയില്ല; അവർ കെട്ടുപോകുന്നു; വിളകൂതിരിപോലെ കെട്ടുപോകുന്നു.


Psalms 118:12

They surrounded me like bees; They were quenched like a fire of thorns; For in the name of the LORD I will destroy them.


അവർ തേനീച്ചപോലെ എന്നെ ചുറ്റിവളഞ്ഞു; മുൾതീപോലെ അവർ കെട്ടുപോയി; യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഛേദിച്ചുകളയും.


×

Found Wrong Meaning for Quenched?

Name :

Email :

Details :×