English Meaning

  1. Plural form of ram.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ram.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 39:18

You shall eat the flesh of the mighty, Drink the blood of the princes of the earth, Of rams and lambs, Of goats and bulls, All of them fatlings of Bashan.


നിങ്ങൾ വീരന്മാരുടെ മാംസം തിന്നു ഭൂമിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ രക്തം കുടിക്കേണം; അവരൊക്കെയും ബാശാനിലെ തടിപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്മാരും കുഞ്ഞാടുകളും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരും കാളകളും തന്നേ.


2 Chronicles 29:22

So they killed the bulls, and the priests received the blood and sprinkled it on the altar. Likewise they killed the rams and sprinkled the blood on the altar. They also killed the lambs and sprinkled the blood on the altar.


അങ്ങനെ അവർ കാളകളെ അറുത്തു; പുരോഹിതന്മാർ രക്തം വാങ്ങി യാഗപീ ത്തിന്മേൽ തളിച്ചു; ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ അറുത്തു രക്തം യാഗപീ ത്തിന്മേൽ തളിച്ചു. കുഞ്ഞാടുകളെ അറുത്തു രക്തം യാഗപീ ത്തിന്മേൽ തളിച്ചു.


Jeremiah 50:8

"Move from the midst of Babylon, Go out of the land of the Chaldeans; And be like the rams before the flocks.


ബാബേലിൽനിന്നു ഔടി കല്ദയദേശം വിട്ടു പോകുവിൻ ; ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന്നു മുമ്പായി നടക്കുന്ന മുട്ടാടുകളെപ്പോലെ ആയിരിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Rams?

Name :

Email :

Details :×