English Meaning

  1. Plural form of ram.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ram.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 17:11

Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents and silver as tribute; and the Arabians brought him flocks, seven thousand seven hundred rams and seven thousand seven hundred male goats.


ഫെലിസ്ത്യരിലും ചിലർ യെഹോശാഫാത്തിന്നു കാഴ്ചയും കപ്പമായി വെള്ളിയും കൊണ്ടുവന്നു; അരാബ്യരും അവന്നു ഏഴായിരത്തെഴുനൂറു ആട്ടുകൊറ്റനും ഏഴായിരത്തെഴുനൂറു വെള്ളാട്ടുകൊറ്റനുമുള്ള ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുവന്നു.


Jeremiah 51:40

"I will bring them down Like lambs to the slaughter, Like rams with male goats.


ഞാൻ അവരെ കുഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെയും മുട്ടാടുകളോടുകൂടി ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെപ്പോലെയും കുലനിലത്തേക്കു ഇറക്കിക്കൊണ്ടു വരും.


Ezekiel 34:17

"And as for you, O My flock, thus says the Lord GOD: "Behold, I shall judge between sheep and sheep, between rams and goats.


നിങ്ങളോ, എന്റെ ആടുകളേ, യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ ആടിന്നും ആടിന്നും മദ്ധ്യേയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാർക്കും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാർക്കും മദ്ധ്യേയും ന്യായം വിധിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Rams?

Name :

Email :

Details :×