English Meaning

  1. Plural form of ram.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ram.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 34:17

"And as for you, O My flock, thus says the Lord GOD: "Behold, I shall judge between sheep and sheep, between rams and goats.


നിങ്ങളോ, എന്റെ ആടുകളേ, യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ ആടിന്നും ആടിന്നും മദ്ധ്യേയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാർക്കും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാർക്കും മദ്ധ്യേയും ന്യായം വിധിക്കുന്നു.


Numbers 7:88

And all the oxen for the sacrifice of peace offerings were twenty-four bulls, the rams sixty, the male goats sixty, and the lambs in their first year sixty. This was the dedication offering for the altar after it was anointed.


മോശെ തിരുമുമ്പിൽ സംസാരിപ്പാൻ സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവൻ സാക്ഷ്യപെട്ടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തിങ്കൽ നിന്നു രണ്ടു കെരൂബുകളുടെ നടുവിൽനിന്നു തന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന തിരുശബ്ദം കേട്ടു; അങ്ങനെ അവൻ അവനോടു സംസാരിച്ചു.


Ezekiel 45:23

On the seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to the LORD, seven bulls and seven rams without blemish, daily for seven days, and a kid of the goats daily for a sin offering.


ഉത്സവത്തിന്റെ ഏഴു ദിവസവും അവൻ യഹോവേക്കു ഹോമയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു കാളയെയും ഏഴു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ആ ഏഴു ദിവസവും ദിനംപ്രതി അർപ്പിക്കേണം; പാപയാഗമായി ദിനംപ്രതി ഔരോ കോലാട്ടിൻ കുട്ടിയെയും അർപ്പിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Rams?

Name :

Email :

Details :×