Rapturously

Pronunciation of Rapturously  

   

English Meaning

In a rapturous manner.

  1. In a rapturous manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഹർഷപുളകിതനായ - Harshapulakithanaaya | Harshapulakithanaya
× അത്യാനന്ദമുള്ള - Athyaanandhamulla | Athyanandhamulla
× പരമാനന്ദം - Paramaanandham | Paramanandham
× ആനന്ദാതിരേകം - Aanandhaathirekam | anandhathirekam
× ഹർഷം - Harsham
× സംഭ്രമത്തോടെ - Sambhramaththode | Sambhramathode
× അത്യാഹ്ലാദമുള്ള - Athyaahlaadhamulla | Athyahladhamulla
× ഉന്മത്തമായ - Unmaththamaaya | Unmathamaya
× ഉൻമാദത്തതോടെ - Unmaadhaththathode | Unmadhathathode
× ഹർഷാവേശം - Harshaavesham | Harshavesham
× ഹർഷോന്മാദത്തോടെയുള്ള - Harshonmaadhaththodeyulla | Harshonmadhathodeyulla
× സംഭ്രമത്തോടെ - Sambhramaththode | Sambhramathode
× ആനന്ദപരവശനായ - Aanandhaparavashanaaya | anandhaparavashanaya
× ഉന്‍മാദത്തതോടെ - Un‍maadhaththathode | Un‍madhathathode
× ആനന്ദം - Aanandham | anandham
× ഹർഷോൻമാദം - Harshonmaadham | Harshonmadham
× അത്യാനന്ദമായി - Athyaanandhamaayi | Athyanandhamayi
× അതിപ്രമുദിതനായ - Athipramudhithanaaya | Athipramudhithanaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Rapturously?

Name :

Email :

Details :×