Ravens

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of raven.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 147:9

He gives to the beast its food, And to the young ravens that cry.


അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന കാക്കകൂഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു.


1 Kings 17:6

The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening; and he drank from the brook.


കാക്ക അവന്നു രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും വൈകുന്നേരത്തു അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും; തോട്ടിൽനിന്നു അവൻ കുടിക്കും.


1 Kings 17:4

And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there."


തോട്ടിൽനിന്നു നീ കുടിച്ചുകൊള്ളേണം; അവിടെ നിനക്കു ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന്നു ഞാൻ കാക്കയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Ravens?

Name :

Email :

Details :×