Ravens

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of raven.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 147:9

He gives to the beast its food, And to the young ravens that cry.


അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന കാക്കകൂഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു.


1 Kings 17:4

And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there."


തോട്ടിൽനിന്നു നീ കുടിച്ചുകൊള്ളേണം; അവിടെ നിനക്കു ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന്നു ഞാൻ കാക്കയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.


Proverbs 30:17

The eye that mocks his father, And scorns obedience to his mother, The ravens of the valley will pick it out, And the young eagles will eat it.


അപ്പനെ പരിഹസിക്കയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കയും കഴുകിൻ കുഞ്ഞുകൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും.


×

Found Wrong Meaning for Ravens?

Name :

Email :

Details :×