Ravens

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of raven.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 30:17

The eye that mocks his father, And scorns obedience to his mother, The ravens of the valley will pick it out, And the young eagles will eat it.


അപ്പനെ പരിഹസിക്കയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കയും കഴുകിൻ കുഞ്ഞുകൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും.


1 Kings 17:6

The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening; and he drank from the brook.


കാക്ക അവന്നു രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും വൈകുന്നേരത്തു അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും; തോട്ടിൽനിന്നു അവൻ കുടിക്കും.


Psalms 147:9

He gives to the beast its food, And to the young ravens that cry.


അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന കാക്കകൂഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Ravens?

Name :

Email :

Details :×