Redundantly

Pronunciation of Redundantly  

English Meaning

In a refundant manner.

  1. In a redundant manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വേണ്ടതിലധികമായി - Vendathiladhikamaayi | Vendathiladhikamayi ;ധാരാളമുള്ള - Dhaaraalamulla | Dharalamulla ;അതിസമൃദ്ധമായി - Athisamruddhamaayi | Athisamrudhamayi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Redundantly?

Name :

Email :

Details :×