Rejoices

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of rejoice.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 39:21

He paws in the valley, and rejoices in his strength; He gallops into the clash of arms.


അതു താഴ്വരയിൽ മാന്തി ഊക്കോടെ ഉല്ലസിക്കുന്നു. അതു ആയുധപാണികളെ എതിർത്തുചെല്ലുന്നു.


Psalms 19:5

Which is like a bridegroom coming out of his chamber, And rejoices like a strong man to run its race.


അതു മണവറയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മണവാളന്നു തുല്യം; വീരനെപ്പോലെ തന്റെ ഔട്ടം ഔടുവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു.


Matthew 18:13

And if he should find it, assuredly, I say to you, he rejoices more over that sheep than over the ninety-nine that did not go astray.


അതിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റമ്പതിലും അധികം അതിനെക്കുറിച്ചു സന്തോഷിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Rejoices?

Name :

Email :

Details :×