Relent

Show Usage

Pronunciation of Relent  

English Meaning

To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to melt; to deliquesce.

  1. To become more lenient, compassionate, or forgiving. See Synonyms at yield.
  2. Obsolete To cause to slacken or abate.
  3. Obsolete To cause to soften in attitude or temper.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മനസ്സലിയുക - Manassaliyuka ;അനുകമ്പ തോന്നുക - Anukampa Thonnuka ;കർക്കശതീരുമാനത്തിൽ അയവുവരിക - Karkkashatheerumaanaththil Ayavuvarika | Karkkashatheerumanathil Ayavuvarika ;കാരുണ്യം കാട്ടുക - Kaarunyam Kaattuka | Karunyam Kattuka ;അനുകമ്പ തോന്നുക - Anukampa Thonnuka ;പാരുഷ്യം കുറയുക - Paarushyam Kurayuka | Parushyam Kurayuka ;

അനുകമ്പതോന്നുക - Anukampathonnuka ;കര്‍ക്കശതീരുമാനത്തില്‍ അയവുവരിക - Kar‍kkashatheerumaanaththil‍ Ayavuvarika | Kar‍kkashatheerumanathil‍ Ayavuvarika ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 42:10

"If you will still remain in this land, then I will build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up. For I relent concerning the disaster that I have brought upon you.


നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തു പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊളിച്ചുകളയാതെ പണികയും നിങ്ങളെ പറിച്ചുകളയാതെ നടുകയും ചെയ്യും; നിങ്ങൾക്കു വരുത്തിയ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു.


Matthew 21:32

For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him; but tax collectors and harlots believed him; and when you saw it, you did not afterward relent and believe him.


യോഹന്നാൻ നീതിമാർഗ്ഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു: നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു; അതു കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചില്ല.


Jeremiah 26:13

Now therefore, amend your ways and your doings, and obey the voice of the LORD your God; then the LORD will relent concerning the doom that He has pronounced against you.


ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കി, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടനുസരിപ്പിൻ ; എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Relent?

Name :

Email :

Details :×