Relent

Show Usage

Pronunciation of Relent  

   

English Meaning

To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to melt; to deliquesce.

  1. To become more lenient, compassionate, or forgiving. See Synonyms at yield.
  2. Obsolete To cause to slacken or abate.
  3. Obsolete To cause to soften in attitude or temper.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കാരുണ്യം കാട്ടുക - Kaarunyam Kaattuka | Karunyam Kattuka
× പാരുഷ്യം കുറയുക - Paarushyam Kurayuka | Parushyam Kurayuka
× കർക്കശതീരുമാനത്തിൽ അയവുവരിക - Karkkashatheerumaanaththil Ayavuvarika | Karkkashatheerumanathil Ayavuvarika
× കര്‍ക്കശതീരുമാനത്തില്‍ അയവുവരിക - Kar‍kkashatheerumaanaththil‍ Ayavuvarika | Kar‍kkashatheerumanathil‍ Ayavuvarika

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 18:8

if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it.


ഞാൻ അങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്ത ജാതി തന്റെ ദുഷ്ടത വിട്ടു തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോടു ചെയ്‍വാൻ നിരൂപിച്ച ദോഷത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അനുതപിക്കും.


Jeremiah 42:10

"If you will still remain in this land, then I will build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up. For I relent concerning the disaster that I have brought upon you.


നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തു പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊളിച്ചുകളയാതെ പണികയും നിങ്ങളെ പറിച്ചുകളയാതെ നടുകയും ചെയ്യും; നിങ്ങൾക്കു വരുത്തിയ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു.


Exodus 32:12

Why should the Egyptians speak, and say, "He brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth'? Turn from Your fierce wrath, and relent from this harm to Your people.


മലകളിൽവെച്ചു കൊന്നുകളവാനും ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നശിപ്പിപ്പാനും അവരെ ദോഷത്തിന്നായി അവൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നു മിസ്രയീമ്യരെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിന്റെ ഉഗ്രകോപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിന്റെ ജനത്തിന്നു വരുവാനുള്ള ഈ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കേണമേ.


×

Found Wrong Meaning for Relent?

Name :

Email :

Details :×