Relent

Show Usage

Pronunciation of Relent  

English Meaning

To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to melt; to deliquesce.

  1. To become more lenient, compassionate, or forgiving. See Synonyms at yield.
  2. Obsolete To cause to slacken or abate.
  3. Obsolete To cause to soften in attitude or temper.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കാരുണ്യം കാട്ടുക - Kaarunyam Kaattuka | Karunyam Kattuka ;പാരുഷ്യം കുറയുക - Paarushyam Kurayuka | Parushyam Kurayuka ;അനുകമ്പ തോന്നുക - Anukampa Thonnuka ;മനസ്സലിയുക - Manassaliyuka ;കര്‍ക്കശതീരുമാനത്തില്‍ അയവുവരിക - Kar‍kkashatheerumaanaththil‍ Ayavuvarika | Kar‍kkashatheerumanathil‍ Ayavuvarika ;അനുകമ്പതോന്നുക - Anukampathonnuka ;

അനുകമ്പ തോന്നുക - Anukampa Thonnuka ;കർക്കശതീരുമാനത്തിൽ അയവുവരിക - Karkkashatheerumaanaththil Ayavuvarika | Karkkashatheerumanathil Ayavuvarika ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 32:12

Why should the Egyptians speak, and say, "He brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth'? Turn from Your fierce wrath, and relent from this harm to Your people.


മലകളിൽവെച്ചു കൊന്നുകളവാനും ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നശിപ്പിപ്പാനും അവരെ ദോഷത്തിന്നായി അവൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നു മിസ്രയീമ്യരെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിന്റെ ഉഗ്രകോപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിന്റെ ജനത്തിന്നു വരുവാനുള്ള ഈ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കേണമേ.


Jeremiah 26:3

Perhaps everyone will listen and turn from his evil way, that I may relent concerning the calamity which I purpose to bring on them because of the evil of their doings.'


അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾനിമിത്തം ഞാൻ അവർക്കും വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അനുതപിക്കത്തക്കവണ്ണം പക്ഷേ അവർ കേട്ടു ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ടുതിരിയുമായിരിക്കും.


Matthew 21:32

For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him; but tax collectors and harlots believed him; and when you saw it, you did not afterward relent and believe him.


യോഹന്നാൻ നീതിമാർഗ്ഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു: നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു; അതു കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Relent?

Name :

Email :

Details :×