Relent

Show Usage

Pronunciation of Relent  

English Meaning

To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to melt; to deliquesce.

  1. To become more lenient, compassionate, or forgiving. See Synonyms at yield.
  2. Obsolete To cause to slacken or abate.
  3. Obsolete To cause to soften in attitude or temper.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അനുകമ്പ തോന്നുക - Anukampa Thonnuka ;പാരുഷ്യം കുറയുക - Paarushyam Kurayuka | Parushyam Kurayuka ;അനുകമ്പതോന്നുക - Anukampathonnuka ;അനുകമ്പ തോന്നുക - Anukampa Thonnuka ;കര്‍ക്കശതീരുമാനത്തില്‍ അയവുവരിക - Kar‍kkashatheerumaanaththil‍ Ayavuvarika | Kar‍kkashatheerumanathil‍ Ayavuvarika ;കർക്കശതീരുമാനത്തിൽ അയവുവരിക - Karkkashatheerumaanaththil Ayavuvarika | Karkkashatheerumanathil Ayavuvarika ;

മനസ്സലിയുക - Manassaliyuka ;കാരുണ്യം കാട്ടുക - Kaarunyam Kaattuka | Karunyam Kattuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 26:3

Perhaps everyone will listen and turn from his evil way, that I may relent concerning the calamity which I purpose to bring on them because of the evil of their doings.'


അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾനിമിത്തം ഞാൻ അവർക്കും വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അനുതപിക്കത്തക്കവണ്ണം പക്ഷേ അവർ കേട്ടു ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ടുതിരിയുമായിരിക്കും.


Jeremiah 42:10

"If you will still remain in this land, then I will build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up. For I relent concerning the disaster that I have brought upon you.


നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തു പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊളിച്ചുകളയാതെ പണികയും നിങ്ങളെ പറിച്ചുകളയാതെ നടുകയും ചെയ്യും; നിങ്ങൾക്കു വരുത്തിയ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു.


Jeremiah 26:13

Now therefore, amend your ways and your doings, and obey the voice of the LORD your God; then the LORD will relent concerning the doom that He has pronounced against you.


ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കി, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടനുസരിപ്പിൻ ; എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Relent?

Name :

Email :

Details :×