Remembered

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of remember.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hosea 2:17

For I will take from her mouth the names of the Baals, And they shall be remembered by their name no more.


ഞാൻ ബാൽവിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളെ അവളുടെ വായിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; ഇനി ആരും അവയെ പേർചൊല്ലി സ്മരിക്കയുമില്ല.


Revelation 18:5

For her sins have reached to heaven, and God has remembered her iniquities.


അവളുടെ പാപം ആകാശത്തോളം കുന്നിച്ചിരിക്കുന്നു; അവളുടെ അകൃത്യം ദൈവം ഔർത്തിട്ടുമുണ്ടു.


Revelation 16:19

Now the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon was remembered before God, to give her the cup of the wine of the fierceness of His wrath.


മഹാനഗരം മൂന്നംശമായി പിരിഞ്ഞു; ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളും വീണു പോയി; ദൈവകോപത്തിന്റെ ക്രോധമദ്യമുള്ള പാത്രം മഹാബാബിലോന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഔർത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Remembered?

Name :

Email :

Details :×