Reminding

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of remind.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു - Bodhyappeduththunnu | Bodhyappeduthunnu
× ഓർമ്മക്കത്ത്‌ - Ormmakkaththu | Ormmakkathu
×
× ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുന്നു - Shraddhayilpeduththunnu | Shradhayilpeduthunnu
× ഓർമ്മവരുത്തുന്ന - Ormmavaruththunna | Ormmavaruthunna
× ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക - Ormmappeduththuka | Ormmappeduthuka
× ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു - Bodhyappeduththunnu | Bodhyappeduthunnu
× ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തുന്നു - Shraddhayil‍peduththunnu | Shradhayil‍peduthunnu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Peter 1:13

Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you,


നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എനിക്കു അറിവു തന്നതുപോലെ എന്റെ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞുപോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ


Romans 15:15

Nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points, as reminding you, because of the grace given to me by God,


എങ്കിലും ജാതികൾ എന്ന വഴിപാടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു പ്രസാദകരമായിത്തീരുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷഘോഷണം പുരോഹിതനായി അനുഷ് ിച്ചുകൊണ്ടു ജാതികളിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കേണ്ടതിന്നു


×

Found Wrong Meaning for Reminding?

Name :

Email :

Details :×