Repays

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of repay.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 137:8

O daughter of Babylon, who are to be destroyed, Happy the one who repays you as you have served us!


നാശം അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാബേൽപുത്രിയേ, നീ ഞങ്ങളോടു ചെയ്തതുപോലെ നിന്നോടു ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ . നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു പാറമേൽ അടിച്ചുകളയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ .


Psalms 31:23

Oh, love the LORD, all you His saints! For the LORD preserves the faithful, And fully repays the proud person.


യഹോവയുടെ സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ളോരേ, അവനെ സ്നേഹിപ്പിൻ ; യഹോവ വിശ്വസ്തന്മാരെ കാക്കുന്നു; അഹങ്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്നു ധാരാളം പകരം കൊടുക്കുന്നു.


Job 34:11

For He repays man according to his work, And makes man to find a reward according to his way.


അവൻ മനുഷ്യന്നു അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു പകരം ചെയ്യും; ഔരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം കൊടുക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Repays?

Name :

Email :

Details :×