Repays

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of repay.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 31:23

Oh, love the LORD, all you His saints! For the LORD preserves the faithful, And fully repays the proud person.


യഹോവയുടെ സകലവിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ളോരേ, അവനെ സ്നേഹിപ്പിൻ ; യഹോവ വിശ്വസ്തന്മാരെ കാക്കുന്നു; അഹങ്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്നു ധാരാളം പകരം കൊടുക്കുന്നു.


Job 21:31

Who condemns his way to his face? And who repays him for what he has done?


അവന്റെ നടപ്പിനെക്കുറിച്ചു ആർ അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പറയും? അവൻ ചെയ്തതിന്നു തക്കവണ്ണം ആർ അവന്നു പകരം വീട്ടും?


Psalms 137:8

O daughter of Babylon, who are to be destroyed, Happy the one who repays you as you have served us!


നാശം അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാബേൽപുത്രിയേ, നീ ഞങ്ങളോടു ചെയ്തതുപോലെ നിന്നോടു ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ . നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു പാറമേൽ അടിച്ചുകളയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ .


×

Found Wrong Meaning for Repays?

Name :

Email :

Details :×