Reply

Show Usage

Pronunciation of Reply  

English Meaning

To make a return in words or writing; to respond; to answer.

  1. To give an answer in speech or writing.
  2. To respond by an action or gesture.
  3. To echo.
  4. To return gunfire or an attack: The big guns replied.
  5. Law To respond to a defendant's plea.
  6. To say or give as an answer: I replied that I was unable to help them. See Synonyms at answer.
  7. A response in speech or writing.
  8. A response by an action or gesture.
  9. Law A plaintiff's formal response in answer to that of a defendant.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മറുപടി നൽകുക - Marupadi Nalkuka ;പ്രതിഭാഷണം - Prathibhaashanam | Prathibhashanam ;പ്രതിവാക്യം - Prathivaakyam | Prathivakyam ;ഉത്തരം പറയുക - Uththaram Parayuka | Utharam Parayuka ;എഴുതുക - Ezhuthuka ;മറുപടിപറയുക - Marupadiparayuka ;

നിറവ് - Niravu ;പ്രത്യുക്തി - Prathyukthi ;എതിര്‍മൊഴി - Ethir‍mozhi ;മറുപടി നല്‍കുക - Marupadi Nal‍kuka ;നന്ദിപ്രസംഗം നടത്തുകപ്രതിവചനം - Nandhiprasamgam Nadaththukaprathivachanam | Nandhiprasamgam Nadathukaprathivachanam ;മറുപടി അയയ്‌ക്കുക - Marupadi Ayaykkuka ;പ്രതിലേഖനം - Prathilekhanam ;ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കുക - Uththaram Bodhippikkuka | Utharam Bodhippikkuka ;പ്രതിവാദിക്കുക - Prathivaadhikkuka | Prathivadhikkuka ;പ്രതിവദിക്കുക - Prathivadhikkuka ;പ്രതിവചനം - Prathivachanam ;പ്രതിവാക്ക് - Prathivaakku | Prathivakku ;പ്രതിഭാഷിക്കുക - Prathibhaashikkuka | Prathibhashikkuka ;പകരം ചെയ്യുക - Pakaram Cheyyuka ;എതിര്‍വാ - Ethir‍vaa | Ethir‍va ;മറുവാര്‍ത്ത - Maruvaar‍ththa | Maruvar‍tha ;മറുപടി - Marupadi ;മറുമൊഴി - Marumozhi ;ബദല്‍ - Badhal‍ ;പ്രതിഭാഷം - Prathibhaasham | Prathibhasham ;ഉത്തരം കൊടുക്കുക - Uththaram Kodukkuka | Utharam Kodukkuka ;പ്രതിജല്പം - Prathijalpam ;ഉത്തരം - Uththaram | Utharam ;പ്രത്യുത്തരം - Prathyuththaram | Prathyutharam ;പ്രത്യര്‍ത്ഥം - Prathyar‍ththam | Prathyar‍tham ;പ്രതിവാദം - Prathivaadham | Prathivadham ;പ്രതിവാക്ക്‌ - Prathivaakku | Prathivakku ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 9:20

But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, "Why have you made me like this?"


അയ്യോ, മനുഷ്യാ, ദൈവത്തൊടു പ്രത്യുത്തരം പറയുന്ന നീ ആർ? മനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മനഞ്ഞവനോടു: നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചമെച്ചതു എന്തു എന്നു ചോദിക്കുമോ? അല്ല, കുശവന്നു അതേ പിണ്ഡത്തിൽനിന്നു ഒരു പാത്രം മാനത്തിന്നും മറ്റൊരു പാത്രം അപമാനത്തിന്നും ഉണ്ടാക്കുവാൻ മണ്ണിന്മേൽ അധികാരം ഇല്ലയോ?


Esther 1:21

And the reply pleased the king and the princes, and the king did according to the word of Memucan.


ഈ വാക്കു രാജാവിന്നും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ബോധിച്ചു; രാജാവു മെമൂഖാന്റെ വാക്കുപോലെ ചെയ്തു.


Esther 4:15

Then Esther told them to reply to Mordecai:


അതിന്നു എസ്ഥേർ മൊർദ്ദെഖായിയോടു മറുപടി പറവാൻ കല്പിച്ചതു.


×

Found Wrong Meaning for Reply?

Name :

Email :

Details :×