Reproached

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of reproach.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 89:51

With which Your enemies have reproached, O LORD, With which they have reproached the footsteps of Your anointed.


യഹോവേ, നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്ദിക്കുന്നുവല്ലോ. അവർ നിന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ കാലടികളെ നിന്ദിക്കുന്നു.


Romans 15:3

For even Christ did not please Himself; but as it is written, "The reproaches of those who reproached You fell on Me."


“നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നിന്ദ എന്റെ മേൽ വീണു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുതു പോലെ ക്രിസ്തുവും തന്നിൽ തന്നേ പ്രസാദിച്ചില്ല.


Job 19:3

These ten times you have reproached me; You are not ashamed that you have wronged me.


ഇപ്പോൾ പത്തു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നോടു കാ ിന്യം കാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Reproached?

Name :

Email :

Details :×