Reproached

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of reproach.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 19:3

These ten times you have reproached me; You are not ashamed that you have wronged me.


ഇപ്പോൾ പത്തു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നോടു കാ ിന്യം കാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജയില്ല.


Psalms 89:51

With which Your enemies have reproached, O LORD, With which they have reproached the footsteps of Your anointed.


യഹോവേ, നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്ദിക്കുന്നുവല്ലോ. അവർ നിന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ കാലടികളെ നിന്ദിക്കുന്നു.


Zephaniah 2:8

"I have heard the reproach of Moab, And the insults of the people of Ammon, With which they have reproached My people, And made arrogant threats against their borders.


മോവാബിന്റെ ധിക്കാരവും അമ്മോന്യർ എന്റെ ജനത്തെ നിന്ദിച്ചു അവരുടെ ദേശത്തിന്നു വിരോധമായി വമ്പു പറഞ്ഞ ശകാരങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Reproached?

Name :

Email :

Details :×