Reproached

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of reproach.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 37:23

"Whom have you reproached and blasphemed? Against whom have you raised your voice, And lifted up your eyes on high? Against the Holy One of Israel.


നീ ആരെയാകുന്നു നിന്ദിച്ചു ദുഷിച്ചതു? ആർക്കും വിരോധമായിട്ടാകുന്നു നീ ഒച്ച പൊക്കുകയും തല ഉന്നതമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതു? യിസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധന്നു വിരോധമായിട്ടു തന്നെയല്ലോ?


Job 19:3

These ten times you have reproached me; You are not ashamed that you have wronged me.


ഇപ്പോൾ പത്തു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നോടു കാ ിന്യം കാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജയില്ല.


Psalms 89:51

With which Your enemies have reproached, O LORD, With which they have reproached the footsteps of Your anointed.


യഹോവേ, നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്ദിക്കുന്നുവല്ലോ. അവർ നിന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ കാലടികളെ നിന്ദിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Reproached?

Name :

Email :

Details :×