Reproaches

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of reproach.
  2. Third-person singular simple present indicative form of reproach.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 69:9

Because zeal for Your house has eaten me up, And the reproaches of those who reproach You have fallen on me.


നിന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവു എന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞു; നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നിന്ദ എന്റെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു.


Job 20:3

I have heard the rebuke that reproaches me, And the spirit of my understanding causes me to answer.


എനിക്കു ലജ്ജാകരമായ ശാസന ഞാൻ കേട്ടു; എന്നാൽ ആത്മാവു എന്റെ വിവേകത്തിൽ നിന്നു ഉത്തരം പറയുന്നു.


Hebrews 10:33

partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated;


തടവുകാരോടു നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിലനിലക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Reproaches?

Name :

Email :

Details :×