Reproaches

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of reproach.
  2. Third-person singular simple present indicative form of reproach.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 14:31

He who oppresses the poor reproaches his Maker, But he who honors Him has mercy on the needy.


എളിയവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു; ദരിദ്രനോടു കൃപകാണിക്കുന്നവനോ അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു.


Proverbs 27:11

My son, be wise, and make my heart glad, That I may answer him who reproaches me.


മകനേ, എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനോടു ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന്നു നീ ജ്ഞാനിയായി എന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്ക.


Hebrews 10:33

partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated;


തടവുകാരോടു നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിലനിലക്കുന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടു എന്നറിഞ്ഞു സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Reproaches?

Name :

Email :

Details :×