Rides

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of ride.
  2. Plural form of ride.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 33:26

"There is no one like the God of Jeshurun, Who rides the heavens to help you, And in His excellency on the clouds.


യെശൂരൂന്റെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല; നിന്റെ സഹായത്തിന്നായി അവൻ ആകാശത്തുടെ തന്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു.


Psalms 68:4

Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him.


ദൈവത്തിന്നു പാടുവിൻ , അവന്റെ നാമത്തിന്നു സ്തുതി പാടുവിൻ ; മരുഭൂമിയിൽകൂടി വാഹനമേറി വരുന്നവന്നു വഴി നിരത്തുവിൻ ; യാഹ് എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം; അവന്റെ മുമ്പിൽ ഉല്ലസിപ്പിൻ .


Amos 2:15

He shall not stand who handles the bow, The swift of foot shall not escape, Nor shall he who rides a horse deliver himself.


വില്ലാളി ഉറെച്ചുനിൽക്കയില്ല; ശീഘ്രഗാമി തന്നെത്താൻ വിടുവിക്കയില്ല; കുതിര കയറി ഔടുന്നവൻ തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Rides?

Name :

Email :

Details :



×