Rigour

Pronunciation of Rigour  

   

English Meaning

  1. Chiefly British Variant of rigor.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിയമബദ്ധത - Niyamabaddhatha | Niyamabadhatha
× സൈദ്ധാന്തികമായ കര്‍ക്കശത്വം - Saiddhaanthikamaaya Kar‍kkashathvam | Saidhanthikamaya Kar‍kkashathvam
× രൂക്ഷത - Rookshatha
× കര്‍ക്കശമായ അച്ചടക്കത്തോടും സുഖവര്‍ജ്ജനത്തോടും കൂടിയ ജീവിത രീതി - Kar‍kkashamaaya Achadakkaththodum Sukhavar‍jjanaththodum Koodiya Jeevitha Reethi | Kar‍kkashamaya Achadakkathodum Sukhavar‍jjanathodum Koodiya Jeevitha Reethi
× പരുഷത - Parushatha
×
× മഹാദുരിതം - Mahaadhuritham | Mahadhuritham
× കര്‍ശനത്വം - Kar‍shanathvam
× നിമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കല്‍ - Nimangal‍ Kar‍shanamaayi Nadappaakkal‍ | Nimangal‍ Kar‍shanamayi Nadappakkal‍
× കഠോരത - Kadoratha
× കർശനത്വം - Karshanathvam
× ക്ഷാമം - Kshaamam | Kshamam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Rigour?

Name :

Email :

Details :×