Rings

Show Usage

Pronunciation of Rings  

English Meaning

  1. Plural form of ring.
  2. A gymnastics apparatus and discipline consisting of 2 rings suspended from a bar.
  3. Third-person singular simple present indicative form of ring.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 26:29

You shall overlay the boards with gold, make their rings of gold as holders for the bars, and overlay the bars with gold.


പലക പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതികയും അന്താഴം ചെലുത്തുവാനുള്ള അവയുടെ വളയങ്ങൾ പൊന്നുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം; അന്താഴങ്ങൾ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിയേണം.


Exodus 27:4

You shall make a grate for it, a network of bronze; and on the network you shall make four bronze rings at its four corners.


അതിന്നു താമ്രംകൊണ്ടു വലപ്പണിയായി ഒരു ജാലവും ഉണ്ടാക്കേണം; ജാലത്തിന്മേൽ നാലു കോണിലും നാലു താമ്രവളയം ഉണ്ടാക്കേണം.


Exodus 28:28

They shall bind the breastplate by means of its rings to the rings of the ephod, using a blue cord, so that it is above the intricately woven band of the ephod, and so that the breastplate does not come loose from the ephod.


പതക്കം ഏഫോദിന്റെ നടുക്കെട്ടിന്നു മേലായിരിക്കേണ്ടതിന്നും ഏഫോദിൽ ആടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും അതിന്റെ വട്ടക്കണ്ണികളാൽ ഏഫോദിന്റെ വട്ടക്കണ്ണികളോടു നീലനാടകൊണ്ടു കെട്ടേണം.


×

Found Wrong Meaning for Rings?

Name :

Email :

Details :×