Rings

Show Usage

Pronunciation of Rings  

   

English Meaning

  1. Plural form of ring.
  2. A gymnastics apparatus and discipline consisting of 2 rings suspended from a bar.
  3. Third-person singular simple present indicative form of ring.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 39:21

And they bound the breastplate by means of its rings to the rings of the ephod with a blue cord, so that it would be above the intricately woven band of the ephod, and that the breastplate would not come loose from the ephod, as the LORD had commanded Moses.


പതക്കം ഏഫോദിന്റെ നടുക്കെട്ടിന്നു മേലായി ഇരിക്കേണ്ടതിന്നും അതു ഏഫോദിൽ ആടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും ദൈവം മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അവർ അതു കണ്ണികളാൽ ഏഫോദിന്റെ കണ്ണികളോടു നീലനാടകൊണ്ടു കെട്ടി.


Exodus 36:38

and its five pillars with their hooks. And he overlaid their capitals and their rings with gold, but their five sockets were bronze.


അതിന്നു അഞ്ചു തൂണും അവേക്കു കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കി; അവയുടെ കുമിഴുകളും മേൽ ചുറ്റുപടികളും പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; എന്നാൽ അവയുടെ ചുവടു അഞ്ചും താമ്രം കൊണ്ടു ആയിരുന്നു.


Exodus 38:5

He cast four rings for the four corners of the bronze grating, as holders for the poles.


താമ്രജാലത്തിന്റെ നാലു അറ്റത്തിന്നും തണ്ടു ചെലുത്തുവാൻ നാലു വളയം വാർത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Rings?

Name :

Email :

Details :×