Rises

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of rise.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 19:3

Again they said, "Alleluia! Her smoke rises up forever and ever!"


അവർ പിന്നെയും: ഹല്ലെലൂയ്യാ! അവളുടെ പുക എന്നെന്നേക്കും പൊങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Joshua 6:26

Then Joshua charged them at that time, saying, "Cursed be the man before the LORD who rises up and builds this city Jericho; he shall lay its foundation with his firstborn, and with his youngest he shall set up its gates."


അക്കാലത്തു യോശുവ ശപഥം ചെയ്തു: ഈ യെരീഹോപട്ടണത്തെ പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ശപീക്കപ്പെട്ടവൻ ; അവൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ അവന്റെ മൂത്തമകൻ നഷ്ടമാകും; അതിന്റെ കതകു തൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളയമകനും നഷ്ടമാകും എന്നു പറഞ്ഞു.


Micah 7:6

For son dishonors father, Daughter rises against her mother, Daughter-in-law against her mother-in-law; A man's enemies are the men of his own household.


മകൻ അപ്പനെ നിന്ദിക്കുന്നു; മകൾ അമ്മയോടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മയോടും എതിർത്തുനിലക്കുന്നു; മനുഷ്യന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ വിട്ടുകാർ തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Rises?

Name :

Email :

Details :×