Rises

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of rise.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ecclesiastes 12:4

When the doors are shut in the streets, And the sound of grinding is low; When one rises up at the sound of a bird, And all the daughters of music are brought low.


തെരുവിലെ കതകുകൾ അടയും; അരെക്കുന്ന ശബ്ദം മന്ദമാകും; പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ ഉണർന്നുപോകും; പാട്ടുകാരത്തികൾ ഒക്കെയും തളരുകയും ചെയ്യും;


Job 24:22

"But God draws the mighty away with His power; He rises up, but no man is sure of life.


അവൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ നിഷ്കണ്ടകന്മാരെ നിലനിലക്കുമാറാക്കുന്നു; ജീവനെക്കുറിച്ചു നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കെ അവർ എഴുന്നേലക്കുന്നു.


Job 31:14

What then shall I do when God rises up? When He punishes, how shall I answer Him?


ദൈവം എഴുന്നേലക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? അവൻ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുത്തരം പറയും?


×

Found Wrong Meaning for Rises?

Name :

Email :

Details :



×