Rises

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of rise.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Micah 7:6

For son dishonors father, Daughter rises against her mother, Daughter-in-law against her mother-in-law; A man's enemies are the men of his own household.


മകൻ അപ്പനെ നിന്ദിക്കുന്നു; മകൾ അമ്മയോടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മയോടും എതിർത്തുനിലക്കുന്നു; മനുഷ്യന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ വിട്ടുകാർ തന്നേ.


Ecclesiastes 12:4

When the doors are shut in the streets, And the sound of grinding is low; When one rises up at the sound of a bird, And all the daughters of music are brought low.


തെരുവിലെ കതകുകൾ അടയും; അരെക്കുന്ന ശബ്ദം മന്ദമാകും; പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ ഉണർന്നുപോകും; പാട്ടുകാരത്തികൾ ഒക്കെയും തളരുകയും ചെയ്യും;


Job 16:8

You have shriveled me up, And it is a witness against me; My leanness rises up against me And bears witness to my face.


നീ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു; എന്റെ മെലിച്ചൽ എനിക്കു വിരോധമായെഴുന്നേറ്റു എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Rises?

Name :

Email :

Details :×