Rivers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of river.
  2. Third-person singular simple present indicative form of river.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× river എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - River Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | River Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Song of Solomon 5:12

His eyes are like doves By the rivers of waters, Washed with milk, And fitly set.


അവന്റെ കണ്ണു നീർത്തോടുകളുടെ അരികത്തുള്ള പ്രാവുകൾക്കു തുല്യം; അതു പാലുകൊണ്ടു കഴുകിയതും ചേർച്ചയായി പതിച്ചതും ആകും.


Isaiah 18:7

In that time a present will be brought to the LORD of hosts From a people tall and smooth of skin, And from a people terrible from their beginning onward, A nation powerful and treading down, Whose land the rivers divide--To the place of the name of the LORD of hosts, To Mount Zion.


ആ കാലത്തു ദീർഘകായന്മാരും മൃദുചർമ്മികളും ആയ ജാതി, ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവരെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ജാതി, അളക്കുന്നതും ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും നദികൾ ദേശത്തെ വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജാതി തന്നേ, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമമുള്ള സ്ഥലമായ സീയോൻ പർവ്വതത്തിലേക്കു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേക്കു തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൊണ്ടുവരും.


Isaiah 42:15

I will lay waste the mountains and hills, And dry up all their vegetation; I will make the rivers coastlands, And I will dry up the pools.


ഞാൻ മലകളെയും കുന്നുകളെയും ശൂന്യമാക്കി അവയുടെ സസ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഉണക്കിക്കളയും; ഞാൻ നദികളെ ദ്വീപുകളാക്കും; പൊയ്കകളെ വറ്റിച്ചുകളയും.


×

Found Wrong Meaning for Rivers?

Name :

Email :

Details :×