Rivers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of river.
  2. Third-person singular simple present indicative form of river.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× river എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - River Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | River Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 78:44

Turned their rivers into blood, And their streams, that they could not drink.


അവൻ അവരുടെ നദികളെയും തോടുകളെയും അവർക്കും കുടിപ്പാൻ വഹിയാതവണ്ണം രക്തമാക്കി തീർത്തു.


Isaiah 43:20

The beast of the field will honor Me, The jackals and the ostriches, Because I give waters in the wilderness And rivers in the desert, To give drink to My people, My chosen.


ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജനപ്രദേശത്തു നദികളും നല്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കുറക്കന്മാരും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും.


Micah 6:7

Will the LORD be pleased with thousands of rams, Ten thousand rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, The fruit of my body for the sin of my soul?


ആയിരം ആയിരം ആട്ടുകൊറ്റനിലും പതിനായിരം പതിനായിരം തൈലനദിയിലും യഹോവ പ്രസാദിക്കുമോ? എന്റെ അതിക്രമത്തിന്നു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ആദ്യജാതനെയും ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്നു വേണ്ടി എന്റെ ഉദരഫലത്തെയും കൊടുക്കേണമോ?


×

Found Wrong Meaning for Rivers?

Name :

Email :

Details :×