Rocks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of rock.
  2. Money.
  3. (slang) Testicles.
  4. Crack cocaine.
  5. Third-person singular simple present of to rock.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× പാറകള്‍ - Paarakal‍ | Parakal‍
× rock എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Rock Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Rock Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× നന്നായി പോകുന്നു - Nannaayi Pokunnu | Nannayi Pokunnu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 23:9

For from the top of the rocks I see him, And from the hills I behold him; There! A people dwelling alone, Not reckoning itself among the nations.


ശിലാഗ്രങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു; ഗിരികളിൽനിന്നു ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കുന്നു; ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുംന്നോരു ജനം; ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല.


1 Kings 19:11

Then He said, "Go out, and stand on the mountain before the LORD." And behold, the LORD passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the LORD, but the LORD was not in the wind; and after the wind an earthquake, but the LORD was not in the earthquake;


നീ പുറത്തു വന്നു പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്ക എന്നു അവൻ കല്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ യഹോവ കടന്നുപോകുന്നു; ശക്തിയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ പർവ്വതങ്ങളെ കീറി പാറകളെ തകർത്തു; എന്നാൽ കാറ്റിൽ യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു; കാറ്റിന്റെ ശേഷം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; ഭൂകമ്പത്തിലും യഹോവ ഇല്ലായിരുന്നു.


1 Samuel 24:2

Then Saul took three thousand chosen men from all Israel, and went to seek David and his men on the rocks of the Wild Goats.


അപ്പോൾ ശൗൽ എല്ലായിസ്രായേലിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന മൂവായിരംപേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ദാവീദിനെയും അവന്റെ ആളുകളെയും തിരയുവാൻ കാട്ടാട്ടിൻ പാറകളിൽ ചെന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Rocks?

Name :

Email :

Details :



×