Rocks

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of rock.
  2. Money.
  3. (slang) Testicles.
  4. Crack cocaine.
  5. Third-person singular simple present of to rock.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നന്നായി പോകുന്നു - Nannaayi Pokunnu | Nannayi Pokunnu ; ;ഇളക്കുന്നു - Ilakkunnu ;rock എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Rock Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Rock Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;പാറകള്‍ - Paarakal‍ | Parakal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nahum 1:6

Who can stand before His indignation? And who can endure the fierceness of His anger? His fury is poured out like fire, And the rocks are thrown down by Him.


അവന്റെ ക്രോധത്തിൻ മുമ്പിൽ ആർ നിലക്കും? അവന്റെ ഉഗ്രകോപത്തിങ്കൽ ആർ നിവിർന്നുനിലക്കും? അവന്റെ ക്രോധം തീപോലെ ചൊരിയുന്നു; പാറകൾ അവനാൽ പിളർന്നുപോകുന്നു.


Psalms 78:15

He split the rocks in the wilderness, And gave them drink in abundance like the depths.


അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാറകളെ പിളർന്നു ആഴികളാൽ എന്നപോലെ അവർക്കും ധാരാളം കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു.


Revelation 6:15

And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains,


ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധീപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകലദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ടു മലകളോടും പാറകളോടും;


×

Found Wrong Meaning for Rocks?

Name :

Email :

Details :×