Rocks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of rock.
  2. Money.
  3. (slang) Testicles.
  4. Crack cocaine.
  5. Third-person singular simple present of to rock.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നന്നായി പോകുന്നു - Nannaayi Pokunnu | Nannayi Pokunnu
× rock എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Rock Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Rock Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× പാറകള്‍ - Paarakal‍ | Parakal‍
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nahum 1:6

Who can stand before His indignation? And who can endure the fierceness of His anger? His fury is poured out like fire, And the rocks are thrown down by Him.


അവന്റെ ക്രോധത്തിൻ മുമ്പിൽ ആർ നിലക്കും? അവന്റെ ഉഗ്രകോപത്തിങ്കൽ ആർ നിവിർന്നുനിലക്കും? അവന്റെ ക്രോധം തീപോലെ ചൊരിയുന്നു; പാറകൾ അവനാൽ പിളർന്നുപോകുന്നു.


Matthew 27:51

Then, behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom; and the earth quaked, and the rocks were split,


അപ്പോൾ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശില മേൽതൊട്ടു അടിയോളം രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി;


Numbers 23:9

For from the top of the rocks I see him, And from the hills I behold him; There! A people dwelling alone, Not reckoning itself among the nations.


ശിലാഗ്രങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു; ഗിരികളിൽനിന്നു ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കുന്നു; ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുംന്നോരു ജനം; ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Rocks?

Name :

Email :

Details :×