Roots

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of root.
  2. Ancestors
  3. Beginnings

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;വേരുപിടിക്കുന്നു - Verupidikkunnu ;വേരുകള്‍ - Verukal‍ ;root എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Root Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Root Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 11:7

But from a branch of her roots one shall arise in his place, who shall come with an army, enter the fortress of the king of the North, and deal with them and prevail.


എന്നാൽ അവന്നു പകരം അവളുടെ വേരിൽനിന്നു മുളെച്ച തൈയായ ഒരുവൻ എഴുന്നേലക്കും; അവൻ ബലം പ്രാപിച്ചു വടക്കെദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ കോട്ടയിൽ കടന്നു അവരുടെ നേരെ പ്രവർത്തിച്ചു ജയിക്കും.


Luke 17:6

So the Lord said, "If you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, "Be pulled up by the roots and be planted in the sea,' and it would obey you.


അതിന്നു കർത്താവു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾക്കു കടകുമണിയോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോടു: വേരോടെ പറിഞ്ഞു കടലിൽ നട്ടുപോക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും.


Job 30:4

Who pluck mallow by the bushes, And broom tree roots for their food.


അവർ കുറുങ്കാട്ടിൽ മണൽചീര പറിക്കുന്നു; കാട്ടുകിഴങ്ങു അവർക്കും ആഹാരമായിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Roots?

Name :

Email :

Details :×