English Meaning

  1. Plural form of row.
  2. Third-person singular simple present indicative form of row.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കോലാഹലം - Kolaahalam | Kolahalam
× അണി - Ani
× തുടർച്ചയായി - Thudarchayaayi | Thudarchayayi
× ശണ്‌ഠ - Shanda
× ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുക - Ochappaadundaakkuka | Ochappadundakkuka
× വരി - Vari
× നിര - Nira
× നിരകള്‍ - Nirakal‍
× ശകാരം - Shakaaram | Shakaram
× വ്യവക്രാശിക്കുക - Vyavakraashikkuka | Vyavakrashikkuka
× വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുക - Valiya Bahalamundaakkuka | Valiya Bahalamundakkuka
× തുടരെ - Thudare
× ശ്രണി - Shrani
× ശകാരിക്കുക - Shakaarikkuka | Shakarikkuka
× തുഴയുക - Thuzhayuka
× പ്രയാസമേറിയ കാര്യം - Prayaasameriya Kaaryam | Prayasameriya Karyam
× കലഹം - Kalaham
× ശബ്‌ദകോലാഹലം - Shabdhakolaahalam | Shabdhakolahalam
× കോലാഹലമുണ്ടാക്കുക - Kolaahalamundaakkuka | Kolahalamundakkuka
× വരിയായി - Variyaayi | Variyayi
× വരിവരിയായി - Varivariyaayi | Varivariyayi
×
× തോണി തുഴയൽ - Thoni Thuzhayal

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 4:13

four hundred pomegranates for the two networks (two rows of pomegranates for each network, to cover the two bowl-shaped capitals that were on the pillars);


സ്തംഭങ്ങളുടെ തലെക്കലുള്ള പോതികകളുടെ രണ്ടു ഗോളങ്ങളെ മൂടുന്ന ഔരോ വലപ്പണിയിൽ ഈരണ്ടു നിര മാതളപ്പഴമായി രണ്ടു വലപ്പണിയിലുംകൂടെ


1 Kings 7:2

He also built the House of the Forest of Lebanon; its length was one hundred cubits, its width fifty cubits, and its height thirty cubits, with four rows of cedar pillars, and cedar beams on the pillars.


അവൻ ലെബാനോൻ വനഗൃഹവും പണിതു; അതിന്നു നൂറു മുഴം നീളവും അമ്പതു മുഴം വീതിയും മുപ്പതു മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു; ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നു നിര തൂണിന്മേൽ ദേവദാരു ഉത്തരംവെച്ചു പണിതു.


1 Kings 6:36

And he built the inner court with three rows of hewn stone and a row of cedar beams.


അവൻ അകത്തെ പ്രാകാരം ചെത്തിയ കല്ലുകൊണ്ടു മൂന്നു വരിയും ദേവദാരുകൊണ്ടു ഒരു വരിയുമായിട്ടു പണിതു.


×

Found Wrong Meaning for Rows?

Name :

Email :

Details :×