Ruins

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of ruin.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ruin.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ruin എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Ruin Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Ruin Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 33:27

"Say thus to them, "Thus says the Lord GOD: "As I live, surely those who are in the ruins shall fall by the sword, and the one who is in the open field I will give to the beasts to be devoured, and those who are in the strongholds and caves shall die of the pestilence.


നീ അവരോടു പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്നാണ, ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുംന്നവർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും; വെളിൻ പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ഞാൻ മൃഗങ്ങൾക്കു ഇരയായി കൊടുക്കും; ദുർഗ്ഗങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും ഉള്ളവരോ മഹാമാരികൊണ്ടു മരിക്കും.


Ezekiel 36:10

I will multiply men upon you, all the house of Israel, all of it; and the cities shall be inhabited and the ruins rebuilt.


ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ, യിസ്രായേൽഗൃഹം മുഴുവനെയും തന്നേ, വർദ്ധിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും; ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളെയും പണിയും.


Ezekiel 36:33

"Thus says the Lord GOD: "On the day that I cleanse you from all your iniquities, I will also enable you to dwell in the cities, and the ruins shall be rebuilt.


യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഞാൻ ആളെ പാർപ്പിക്കും; ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെയും പണിയും.


×

Found Wrong Meaning for Ruins?

Name :

Email :

Details :×