Ruins

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of ruin.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ruin.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ruin എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Ruin Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Ruin Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 33:27

"Say thus to them, "Thus says the Lord GOD: "As I live, surely those who are in the ruins shall fall by the sword, and the one who is in the open field I will give to the beasts to be devoured, and those who are in the strongholds and caves shall die of the pestilence.


നീ അവരോടു പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്നാണ, ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുംന്നവർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും; വെളിൻ പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ഞാൻ മൃഗങ്ങൾക്കു ഇരയായി കൊടുക്കും; ദുർഗ്ഗങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും ഉള്ളവരോ മഹാമാരികൊണ്ടു മരിക്കും.


Ezekiel 36:10

I will multiply men upon you, all the house of Israel, all of it; and the cities shall be inhabited and the ruins rebuilt.


ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ, യിസ്രായേൽഗൃഹം മുഴുവനെയും തന്നേ, വർദ്ധിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും; ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളെയും പണിയും.


Isaiah 17:11

In the day you will make your plant to grow, And in the morning you will make your seed to flourish; But the harvest will be a heap of ruins In the day of grief and desperate sorrow.


നടുന്ന ദിവസത്തിൽ നീ അതിന്നു വേലി കെട്ടുകയും രാവിലേ നിന്റെ നടുതല പൂക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; എങ്കിലും ക ിനമായ മുറിവും തീരാത്ത വ്യസനവും തട്ടുന്ന ദിവസത്തിൽ കൊയ്ത്തു പോയ്പോകും.


×

Found Wrong Meaning for Ruins?

Name :

Email :

Details :×