Rulers

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of ruler. One who rules.
  2. Plural form of ruler. A measuring device.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

രാജ്യാധിപതി - Raajyaadhipathi | Rajyadhipathi ;പൗരാണിക ഹിന്ദു ഭരണകർത്താക്കൾ - Pauraanika Hindhu Bharanakarththaakkal | Pouranika Hindhu Bharanakarthakkal ;നിയമവാഴ്‌ച - Niyamavaazhcha | Niyamavazhcha ;വരയ്‌ക്കുന്ന വടി - Varaykkunna Vadi ;ഏകാധിപതി - Ekaadhipathi | Ekadhipathi ;ചേരവംശ ഭരണാധികാരി - Cheravamsha Bharanaadhikaari | Cheravamsha Bharanadhikari ;

രാജാക്കന്മാര്‍ - Raajaakkanmaar‍ | Rajakkanmar‍ ;ഭരണാധികാരികള്‍ - Bharanaadhikaarikal‍ | Bharanadhikarikal‍ ;അധീശൻ - Adheeshan ;ഭരണാധികാരികൾ - Bharanaadhikaarikal | Bharanadhikarikal ;ചേരരാജാവ്‌ - Cheraraajaavu | Cherarajavu ;ഭരണകർത്താവ്‌ - Bharanakarththaavu | Bharanakarthavu ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 21:12

But before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. You will be brought before kings and rulers for My name's sake.


ഇതു എല്ലാറ്റിന്നും മുമ്പെ എന്റെ നാമംനിമിത്തം അവർ നിങ്ങളുടെമേൽ കൈവെച്ചു രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കയും പള്ളികളിലും തടവുകളിലും ഏല്പിക്കയും ചെയ്യും.


Exodus 18:21

Moreover you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.


അതല്ലാതെ, ദൈവഭക്തന്മാരും സത്യവാന്മാരും ദുരാദായം വെറുക്കുന്നവരുമായ പ്രാപ്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരെ സകലജനത്തിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരെ ആയിരംപേർക്കും അധിപതിമാരായും നൂറുപേർക്കും അധിപതിമാരായും അമ്പതുപേർക്കും അധിപതിമാരായും പത്തുപേർക്കും അധിപതിമാരായും നിയമിക്ക.


Joshua 9:18

But the children of Israel did not attack them, because the rulers of the congregation had sworn to them by the LORD God of Israel. And all the congregation complained against the rulers.


സഭയിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെക്കൊണ്ടു അവരോടു സത്യംചെയ്തിരിക്കയാൽ യിസ്രായേൽമക്കൾ അവരെ സംഹരിച്ചില്ല; എന്നാൽ സഭ മുഴുവനും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നേരെ പിറുപിറുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Rulers?

Name :

Email :

Details :×