Rumbling

Show Usage

Pronunciation of Rumbling  

English Meaning

  1. Deep and slow sounding.
  2. The sound of complaint.
  3. Present participle of rumble.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മുരള്‍ച്ച - Mural‍cha ;ഗർജ്ജനം - Garjjanam ;മൂളുക - Mooluka ;ഇരമ്പുക - Irampuka ;നീരൊല ഉണ്ടാകുക - Neerola Undaakuka | Neerola Undakuka ;മുഴക്കം - Muzhakkam ;

;ഇരയ്‌ക്കുക - Iraykkuka ;കുടുകുടുശബ്‌ദം - Kudukudushabdham ;ഇരമ്പം - Irampam ;മുഴങ്ങുക - Muzhanguka ;ഗർജ്ജിക്കുക - Garjjikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 37:2

Hear attentively the thunder of His voice, And the rumbling that comes from His mouth.


അവന്റെ നാദത്തിന്റെ മുഴക്കവും അവന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഗർജ്ജനവും ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾപ്പിൻ .


Jeremiah 47:3

At the noise of the stamping hooves of his strong horses, At the rushing of his chariots, At the rumbling of his wheels, The fathers will not look back for their children, Lacking courage,


അവന്റെ ബലമുള്ള കുതിരകളുടെ കുളമ്പൊച്ചയും അവന്റെ രഥങ്ങളുടെ ഘോഷവും ചക്രങ്ങളുടെ ആരവവും നിമിത്തം ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടു അപ്പന്മാർ മക്കളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Rumbling?

Name :

Email :

Details :×