Pronunciation of Runs  

   

English Meaning

  1. Plural form of run.
  2. (slang) Diarrhea/diarrhoea
  3. Third-person singular simple present indicative form of run.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുക - Aazhnniranguka | azhnniranguka
× run എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Run Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Run Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 15:25

"If a woman has a discharge of blood for many days, other than at the time of her customary impurity, or if it runs beyond her usual time of impurity, all the days of her unclean discharge shall be as the days of her customary impurity. She shall be unclean.


ഒരു സ്ത്രീക്കു ഋതുകാലത്തല്ലാതെ രക്തസ്രവം ഏറിയ ദിവസം ഉണ്ടാകയോ ഋതുകാലം കവിഞ്ഞു സ്രവിക്കയോ ചെയ്താൽ അവളുടെ അശുദ്ധിയുടെ സ്രവകാലം ഒക്കെയും ഋതുകാലംപോലെ ഇരിക്കേണം; അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കേണം.


Leviticus 15:3

And this shall be his uncleanness in regard to his discharge--whether his body runs with his discharge, or his body is stopped up by his discharge, it is his uncleanness.


അവന്റെ സ്രവത്താലുള്ള അശുദ്ധിയാവിതു: അവന്റെ അംഗം സ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവന്റെ അംഗം സ്രവിക്കാതെ അടഞ്ഞിരുന്നാലും അതു അശുദ്ധി തന്നേ.


Haggai 1:9

"You looked for much, but indeed it came to little; and when you brought it home, I blew it away. Why?" says the LORD of hosts. "Because of My house that is in ruins, while every one of you runs to his own house.


നിങ്ങൾ അധികം കിട്ടുമെന്നു കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ അതു അല്പമായ്തീർന്നു; നിങ്ങൾ അതു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു; ഞാനോ അതു ഊതിക്കളഞ്ഞു; അതെന്തുകൊണ്ടു? എന്റെ ആലയം ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കയും നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തനും താന്താന്റെ വീട്ടിലേക്കു ഔടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു തന്നേ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Runs?

Name :

Email :

Details :×