Sabbaths

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sabbath.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 26:34

Then the land shall enjoy its sabbaths as long as it lies desolate and you are in your enemies' land; then the land shall rest and enjoy its sabbaths.


ആരും ഔടിക്കാതെ അവർ വാളിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു എന്നപോലെ ഔടി ഒരുത്തന്റെ മേൽ ഒരുത്തൻ വീഴും; ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നില്പാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴികയുമില്ല.


Acts 17:2

Then Paul, as his custom was, went in to them, and for three sabbaths reasoned with them from the Scriptures,


പൗലൊസ് പതിവു പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു മൂന്നു ശബ്ബത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോടു വാദിച്ചു.


Ezekiel 46:3

Likewise the people of the land shall worship at the entrance to this gateway before the LORD on the sabbaths and the New Moons.


ദേശത്തെ ജനം ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും ഈ ഗോപുരപ്രവേശനത്തിങ്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Sabbaths?

Name :

Email :

Details :×