Sabbaths

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sabbath.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 17:2

Then Paul, as his custom was, went in to them, and for three sabbaths reasoned with them from the Scriptures,


പൗലൊസ് പതിവു പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു മൂന്നു ശബ്ബത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോടു വാദിച്ചു.


1 Chronicles 23:31

and at every presentation of a burnt offering to the LORD on the sabbaths and on the New Moons and on the set feasts, by number according to the ordinance governing them, regularly before the LORD;


യഹോവേക്കു ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം അവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമത്തിന്നനുസരണയായ സംഖ്യപ്രകാരം ഹോമയാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്നതും


2 Chronicles 31:3

The king also appointed a portion of his possessions for the burnt offerings: for the morning and evening burnt offerings, the burnt offerings for the sabbaths and the New Moons and the set feasts, as it is written in the Law of the LORD.


രാജാവു ഹോമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ കാലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ഹോമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടും ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഉള്ള ഹോമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടും തന്നേ സ്വന്തവകയിൽനിന്നു ഒരു ഔഹരി നിശ്ചയിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Sabbaths?

Name :

Email :

Details :×