Sabbaths

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sabbath.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 26:35

As long as it lies desolate it shall rest--for the time it did not rest on your sabbaths when you dwelt in it.


നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നശിക്കും; ശത്രുക്കളുടെ ദേശം നിങ്ങളെ തിന്നുകളയും.


Leviticus 26:2

You shall keep My sabbaths and reverence My sanctuary: I am the LORD.


നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ ആചരിക്കയും എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരം ബഹുമാനിക്കയും വേണം; ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു.


2 Chronicles 31:3

The king also appointed a portion of his possessions for the burnt offerings: for the morning and evening burnt offerings, the burnt offerings for the sabbaths and the New Moons and the set feasts, as it is written in the Law of the LORD.


രാജാവു ഹോമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ കാലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ഹോമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടും ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഉള്ള ഹോമയാഗങ്ങൾക്കായിട്ടും തന്നേ സ്വന്തവകയിൽനിന്നു ഒരു ഔഹരി നിശ്ചയിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Sabbaths?

Name :

Email :

Details :×