Sacrificed

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of sacrifice.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 15:4

except that the high places were not removed; the people still sacrificed and burned incense on the high places.


എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾക്കു നീക്കം വന്നില്ല; ജനംപൂജാഗിരികളിൽ യാഗം കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും പോന്നു.


1 Kings 11:8

And he did likewise for all his foreign wives, who burned incense and sacrificed to their gods.


തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്കും ധൂപം കാട്ടിയും ബലികഴിച്ചുംപോന്ന അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ സകലഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു.


Revelation 2:20

Nevertheless I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce My servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols.


എങ്കിലും താൻ പ്രവാചകി എന്നു പറഞ്ഞു ദുർന്നടപ്പു ആചരിപ്പാനും വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്മാനും എന്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കയും തെറ്റിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്ന ഈസബേൽ എന്ന സ്ത്രീയെ നീ അനുവദിക്കുന്നു എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ചു പറവാൻ ഉണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Sacrificed?

Name :

Email :

Details :×