Sacrificing

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of sacrifice.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 14:18

And with these sayings they could scarcely restrain the multitudes from sacrificing to them.


അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്കു യാഗം കഴിക്കാതവണ്ണം പുരുഷാരത്തെ പ്രയാസത്തോടെ തടുത്തു.


2 Chronicles 5:6

Also King Solomon, and all the congregation of Israel who were assembled with him before the ark, were sacrificing sheep and oxen that could not be counted or numbered for multitude.


ശലോമോൻ രാജാവും അവന്റെ അടുക്കൽ കൂടിവന്നിരുന്ന യിസ്രായേൽസഭയൊക്കെയും എണ്ണുവാനും കണക്കെടുപ്പാനും കഴിയാതവണ്ണം വളരെ ആടുകളെയും കാളകളെയും പെട്ടകത്തിന്നു മുമ്പിൽ യാഗം കഴിച്ചു.


Ezekiel 39:17

"And as for you, son of man, thus says the Lord GOD, "Speak to every sort of bird and to every beast of the field: "Assemble yourselves and come; Gather together from all sides to My sacrificial meal Which I am sacrificing for you, A great sacrificial meal on the mountains of Israel, That you may eat flesh and drink blood.


മനുഷ്യപുത്രാ, യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സകലവിധ പക്ഷികളോടും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും നീ പറയേണ്ടുന്നതും: നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ ; നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കയും ചെയ്യണ്ടേതിന്നു ഞാൻ യിസ്രായേൽപർവ്വതങ്ങളിൽ ഒരു മഹായാഗമായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അറുപ്പാൻ പോകുന്ന എന്റെ യാഗത്തിന്നു നാലുപുറത്തു നിന്നും വന്നുകൂടുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Sacrificing?

Name :

Email :

Details :×