Sakes

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of sake, meaning benefit.
  2. Plural form of sake, referring to a Japanese rice wine.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ruth 1:13

would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourselves from having husbands? No, my daughters; for it grieves me very much for your sakes that the hand of the LORD has gone out against me!"


അവർക്കും പ്രായമാകുവോളം നിങ്ങൾ അവർക്കായിട്ടു കാത്തിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ എടുക്കാതെ നിലക്കുമോ? അതു വേണ്ടാ, എന്റെ മക്കളേ; യഹോവയുടെ കൈ എനിക്കു വിരോധമായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു.


John 11:15

And I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless let us go to him."


ദിദിമൊസ് എന്നു പേരുള്ള തോമസ് സഹശിഷ്യന്മാരോടു: അവനോടു കൂടെ മരിക്കേണ്ടതിന്നു നാമും പോക എന്നു പറഞ്ഞു.


John 17:19

And for their sakes I sanctify Myself, that they also may be sanctified by the truth.


അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവർക്കും വേണ്ടി എന്നെത്തന്നേ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sakes?

Name :

Email :

Details :×