Samuel

Show Usage

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 7:5

And samuel said, "Gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the LORD for you."


അനന്തരം ശമൂവേൽ: എല്ലായിസ്രായേലിനെയും മിസ്പയിൽ കൂട്ടുവിൻ ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


1 Samuel 8:1

Now it came to pass when samuel was old that he made his sons judges over Israel.


ശമൂവേൽ വൃദ്ധനായപ്പോൾ തന്റെ പുത്രന്മാരെ യിസ്രായേലിന്നു ന്യായാധിപന്മാരാക്കി.


1 Samuel 3:7

(Now samuel did not yet know the LORD, nor was the word of the LORD yet revealed to him.)


ശമൂവേൽ അന്നുവരെ യഹോവയെ അറിഞ്ഞില്ല; യഹോവയുടെ വചനം അവന്നു അന്നുവരെ വെളിപ്പെട്ടതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Samuel?

Name :

Email :

Details :×