Sanctify

Show Usage

Pronunciation of Sanctify  

English Meaning

To make sacred or holy; to set apart to a holy or religious use; to consecrate by appropriate rites; to hallow.

  1. To set apart for sacred use; consecrate.
  2. To make holy; purify.
  3. To give religious sanction to, as with an oath or vow: sanctify a marriage.
  4. To give social or moral sanction to.
  5. To make productive of holiness or spiritual blessing.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിശുദ്ധിയും ദിവ്യത്വവും കല്‍പിക്കുക - Vishuddhiyum Dhivyathvavum Kal‍pikkuka | Vishudhiyum Dhivyathvavum Kal‍pikkuka ;ദിവ്യമോ വിശുദ്ധമോ പാവനമോ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുക - Dhivyamo Vishuddhamo Paavanamo Aayi Prakhyaapikkuka | Dhivyamo Vishudhamo Pavanamo ayi Prakhyapikkuka ;പാപമുക്തമാക്കുക - Paapamukthamaakkuka | Papamukthamakkuka ;പാപമോചനം കൊടുക്കുക - Paapamochanam Kodukkuka | Papamochanam Kodukkuka ;പവിത്രമാക്കുക - Pavithramaakkuka | Pavithramakkuka ;ദൈവിക ധര്‍മ്മമാരോപിക്കുക - Dhaivika Dhar‍mmamaaropikkuka | Dhaivika Dhar‍mmamaropikkuka ;

അനുശാസിക്കുക - Anushaasikkuka | Anushasikkuka ;പവിത്രീകരിക്കുക - Pavithreekarikkuka ;പാവനമാക്കുക - Paavanamaakkuka | Pavanamakkuka ;അലംഘനീയമാക്കുക - Alamghaneeyamaakkuka | Alamghaneeyamakkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 1:5

So it was, when the days of feasting had run their course, that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did regularly.


എന്നാൽ വിരുന്നുനാളുകൾ വട്ടംതികയുമ്പോൾ ഇയ്യോബ് പക്ഷെ എന്റെ പുത്രന്മാർ പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തെ ഹൃദയംകൊണ്ടു ത്യജിച്ചുപോയിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ആളയച്ചു അവരെ വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കയും നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ സംഖ്യകൂ ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇയ്യോബ് എല്ലായ്പോഴും ചെയ്തുപോന്നു.


Ezekiel 46:20

And he said to me, "This is the place where the priests shall boil the trespass offering and the sin offering, and where they shall bake the grain offering, so that they do not bring them out into the outer court to sanctify the people."


അവൻ എന്നോടു: പുരോഹിതന്മാർ അകൃത്യയാഗവും പാപയാഗവും പാകം ചെയ്യുന്നതും ഭോജനയാഗം ചുടുന്നതുമായ സ്ഥലം ഇതു ആകുന്നു; അവർ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു അവയെ പുറത്തു, പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടു പോകാതെയിരിപ്പാൻ തന്നേ എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.


2 Chronicles 29:5

and said to them: "Hear me, Levites! Now sanctify yourselves, sanctify the house of the LORD God of your fathers, and carry out the rubbish from the holy place.


ലേവ്യരേ, എന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ , ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നേ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയത്തെയും ശുദ്ധീകരിച്ചു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു മലിനത നീക്കിക്കളവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Sanctify?

Name :

Email :

Details :×