Sandals

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sandal.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× sandal എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Sandal Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Sandal Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×
× പാദുകം - Paadhukam | Padhukam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 24:23

Your turbans shall be on your heads and your sandals on your feet; you shall neither mourn nor weep, but you shall pine away in your iniquities and mourn with one another.


നിങ്ങളുടെ തലപ്പാവു തലയിലും ചെരിപ്പു കാലിലും ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ വിലപിക്കയോ കരകയോ ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളിൽ തന്നേ ക്ഷയിച്ചു തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി ഞരങ്ങും.


Joshua 9:5

old and patched sandals on their feet, and old garments on themselves; and all the bread of their provision was dry and moldy.


പഴക്കംചെന്നു കണ്ടംവെച്ച ചെരിപ്പു കാലിലും പഴയവസ്ത്രം ദേഹത്തിന്മേലും ധരിച്ചു പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്നുള്ള അപ്പവും എല്ലാം ഉണങ്ങി പൂത്തിരുന്നു.


Joshua 9:13

And these wineskins which we filled were new, and see, they are torn; and these our garments and our sandals have become old because of the very long journey."


ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു നിറെച്ചു കൊണ്ടുപോന്ന ഈ തുരുത്തികൾ പുത്തനായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ ഇതാ, അവ കീറിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ ഈ വസ്ത്രവും ചെരിപ്പും അതിദീർഘയാത്രയാൽ പഴക്കമായുമിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sandals?

Name :

Email :

Details :×