Sandals

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sandal.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പാദുകം - Paadhukam | Padhukam
× sandal എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Sandal Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Sandal Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 33:25

Your sandals shall be iron and bronze; As your days, so shall your strength be.


നിന്റെ ഔടാമ്പൽ ഇരിമ്പും താമ്രവും ആയിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ബലം ജീവപര്യന്തം നിൽക്കട്ടെ.


Ezekiel 24:17

Sigh in silence, make no mourning for the dead; bind your turban on your head, and put your sandals on your feet; do not cover your lips, and do not eat man's bread of sorrow."


നീ മൌനമായി നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊൾക; മൃതവിലാപം കഴിക്കരുതു; തലെക്കു തലപ്പാവു കെട്ടി കാലിന്നു ചെരിപ്പിടുക; അധരം മൂടരുതു; മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്തയക്കുന്ന അപ്പം തിന്നുകയും അരുതു.


Exodus 3:5

Then He said, "Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground."


അപ്പോൾ അവൻ : ഇങ്ങോട്ടു അടുക്കരുതു; നീ നിലക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകയാൽ കാലിൽനിന്നു ചെരിപ്പു അഴിച്ചുകളക എന്നു കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Sandals?

Name :

Email :

Details :×