Sashes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sash.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 31:24

She makes linen garments and sells them, And supplies sashes for the merchants.


അവൾ ശണവസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി വിലക്കുന്നു; അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരനെ ഏല്പിക്കുന്നു.


Exodus 28:40

"For Aaron's sons you shall make tunics, and you shall make sashes for them. And you shall make hats for them, for glory and beauty.


അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർക്കും മഹത്വത്തിന്നും അലങ്കാരത്തിന്നുമായിട്ടു അങ്കി, നടുക്കെട്ടു, തലപ്പാവു എന്നിവ ഉണ്ടാക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Sashes?

Name :

Email :

Details :×