Satisfied

Show Usage

Pronunciation of Satisfied  

   

English Meaning

  1. Filled with satisfaction; content: a very satisfied customer.
  2. Paid or discharged in full, as a debt or obligation.
  3. Convinced beyond a doubt.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തൃപ്‌തിയായ - Thrupthiyaaya | Thrupthiyaya
× സന്തുഷ്‌ടമായ - Santhushdamaaya | Santhushdamaya
× തൃപ്‌തമായ - Thrupthamaaya | Thrupthamaya
× സംതൃപ്തൻ - Samthrupthan
×
× സംതൃപ്ത - Samthruptha
× satisfy എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Satisfy Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Satisfy Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 33:23

And of Naphtali he said: "O Naphtali, satisfied with favor, And full of the blessing of the LORD, Possess the west and the south."


നഫ്താലിയെക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു: നഫ്താലിയേ, പ്രസാദംകൊണ്ടു തൃപ്തനും യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവനുമായി പടിഞ്ഞാറും തെക്കും കൈവശമാക്കുക.


Ecclesiastes 6:3

If a man begets a hundred children and lives many years, so that the days of his years are many, but his soul is not satisfied with goodness, or indeed he has no burial, I say that a stillborn child is better than he--


ഒരു മനുഷ്യൻ നൂറുമക്കളെ ജനിപ്പിക്കയും ഏറിയ സംവത്സരം ജീവിച്ചു ദീർഘായുസ്സായിരിക്കയും ചെയ്തിട്ടും അവൻ നന്മ അനുഭവിച്ചു തൃപ്തനാകാതെയും ഒരു ശവസംസ്ക്കാരം പ്രാപിക്കാതെയും പോയാൽ ഗർഭം അലസിപ്പോയ പിണ്ഡം അവനെക്കാൾ നന്നു എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.


Ecclesiastes 4:8

There is one alone, without companion: He has neither son nor brother. Yet there is no end to all his labors, Nor is his eye satisfied with riches. But he never asks, "For whom do I toil and deprive myself of good?" This also is vanity and a grave misfortune.


ഏകാകിയായ ഒരുത്തനുണ്ടു; അവന്നു ആരുമില്ല, മകനില്ല, സഹോദരനും ഇല്ല; എങ്കിലും അവന്റെ പ്രയത്നത്തിന്നു ഒന്നിന്നും അവസാനമില്ല; അവന്റെ കണ്ണിന്നു സമ്പത്തു കണ്ടു തൃപ്തിവരുന്നതുമില്ല; എന്നാൽ താൻ ആർക്കുംവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു സുഖാനുഭവം ത്യജിക്കുന്നു? ഇതും മായയും വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടും അത്രേ.


×

Found Wrong Meaning for Satisfied?

Name :

Email :

Details :×