English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of say.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× say എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം - Say Enna Padhaththinte Prathamapurusha Ekavachana Saamaanya Varththamaanakaalasoochanaaroopam | Say Enna Padhathinte Prathamapurusha Ekavachana Samanya Varthamanakalasoochanaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 30:18

"Thus says the LORD: "Behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents, And have mercy on his dwelling places; The city shall be built upon its own mound, And the palace shall remain according to its own plan.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ യാക്കോബിൻ കൂടാരങ്ങളുടെ പ്രവാസം മാറ്റി അവന്റെ നിവാസങ്ങളോടു കരുണ കാണിക്കും; നഗരം അതിന്റെ കൽക്കുന്നിന്മേൽ പണിയപ്പെടും; അരമനയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടും.


Jeremiah 49:26

Therefore her young men shall fall in her streets, And all the men of war shall be cut off in that day," says the LORD of hosts.


അതുകൊണ്ടു അതിലെ യൌവനക്കാർ അതിന്റെ വീഥികളിൽ വീഴുകയും സകലയോദ്ധാക്കളും അന്നു നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Exodus 4:22

Then you shall say to Pharaoh, "Thus says the LORD: "Israel is My son, My firstborn.


നീ ഫറവോനോടു: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്രായേൽ എന്റെ പുത്രൻ , എന്റെ ആദ്യജാതൻ തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Says?

Name :

Email :

Details :×