Scarlet

Show Usage

Pronunciation of Scarlet  

   

English Meaning

A deep bright red tinged with orange or yellow, -- of many tints and shades; a vivid or bright red color.

  1. A strong to vivid red or reddish orange.
  2. Scarlet-colored clothing or cloth.
  3. Of a strong to vivid red or reddish orange.
  4. Flagrantly immoral or unchaste: scarlet thoughts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശോണമായ - Shonamaaya | Shonamaya
× കടും ചുവപ്പായ - Kadum Chuvappaaya | Kadum Chuvappaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 28:5

"They shall take the gold, blue, purple, and scarlet thread, and the fine linen,


അതിന്നു പൊന്നു, നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ എടുക്കേണം.


Exodus 26:1

"Moreover you shall make the tabernacle with ten curtains of fine woven linen and blue, purple, and scarlet thread; with artistic designs of cherubim you shall weave them.


തിരുനിവാസത്തെ പിരിച്ച പഞ്ഞി നൂൽ, നീല നൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്തു മൂടുശീല കൊണ്ടു തീർക്കേണം, നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂബുകൾ ഉള്ളവയായി അവയെ ഉണ്ടാക്കേണം.


Exodus 39:3

And they beat the gold into thin sheets and cut it into threads, to work it in with the blue, purple, and scarlet thread, and the fine linen, into artistic designs.


നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവയുടെ ഇടയിൽ ചിത്രപ്പണിയായി നെയ്യേണ്ടതിന്നു അവർ പൊന്നു അടിച്ചു നേരിയ തകിടാക്കി നൂലായി കണ്ടിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Scarlet?

Name :

Email :

Details :×