Scarlet

Show Usage

Pronunciation of Scarlet  

   

English Meaning

A deep bright red tinged with orange or yellow, -- of many tints and shades; a vivid or bright red color.

  1. A strong to vivid red or reddish orange.
  2. Scarlet-colored clothing or cloth.
  3. Of a strong to vivid red or reddish orange.
  4. Flagrantly immoral or unchaste: scarlet thoughts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കടും ചുവപ്പായ - Kadum Chuvappaaya | Kadum Chuvappaya
× ശോണമായ - Shonamaaya | Shonamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 17:3

So he carried me away in the Spirit into the wilderness. And I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.


അവൻ എന്നെ ആത്മാവിൽ മരുഭൂമിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഏഴു തലയും പത്തു കൊമ്പും ഉള്ളതായി ദൂഷണനാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കടുഞ്ചുവപ്പുള്ളോരു മൃഗത്തിന്മേൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.


Exodus 39:2

He made the ephod of gold, blue, purple, and scarlet thread, and of fine woven linen.


പൊന്നു, നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു ഏഫോദ് ഉണ്ടാക്കി.


Exodus 27:16

"For the gate of the court there shall be a screen twenty cubits long, woven of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen, made by a weaver. It shall have four pillars and four sockets.


എന്നാൽ പ്രാകാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നു നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പു നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യൽ പണിയായി ഇരുപതു മുഴം നീളമുള്ള ഒരു മറയും അതിന്നു നാലു തൂണും അവേക്കു നാലു ചുവടും വേണം.


×

Found Wrong Meaning for Scarlet?

Name :

Email :

Details :×