Scarlet

Show Usage

Pronunciation of Scarlet  

   

English Meaning

A deep bright red tinged with orange or yellow, -- of many tints and shades; a vivid or bright red color.

  1. A strong to vivid red or reddish orange.
  2. Scarlet-colored clothing or cloth.
  3. Of a strong to vivid red or reddish orange.
  4. Flagrantly immoral or unchaste: scarlet thoughts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കടും ചുവപ്പായ - Kadum Chuvappaaya | Kadum Chuvappaya
× ശോണമായ - Shonamaaya | Shonamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 28:5

"They shall take the gold, blue, purple, and scarlet thread, and the fine linen,


അതിന്നു പൊന്നു, നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ എടുക്കേണം.


Leviticus 14:6

As for the living bird, he shall take it, the cedar wood and the scarlet and the hyssop, and dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water.


കുഷ്ഠശുദ്ധീകരണം കഴിവാനുള്ളവന്റെ മേൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം തളിച്ചു അവനെ ശുദ്ധിയുള്ളവനെന്നു വിധിക്കയും ജീവനുള്ള പക്ഷിയെ വെളിയിൽ വിടുകയും വേണം.


Exodus 39:3

And they beat the gold into thin sheets and cut it into threads, to work it in with the blue, purple, and scarlet thread, and the fine linen, into artistic designs.


നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവയുടെ ഇടയിൽ ചിത്രപ്പണിയായി നെയ്യേണ്ടതിന്നു അവർ പൊന്നു അടിച്ചു നേരിയ തകിടാക്കി നൂലായി കണ്ടിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Scarlet?

Name :

Email :

Details :×