Scarlet

Show Usage

Pronunciation of Scarlet  

   

English Meaning

A deep bright red tinged with orange or yellow, -- of many tints and shades; a vivid or bright red color.

  1. A strong to vivid red or reddish orange.
  2. Scarlet-colored clothing or cloth.
  3. Of a strong to vivid red or reddish orange.
  4. Flagrantly immoral or unchaste: scarlet thoughts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ശോണമായ - Shonamaaya | Shonamaya
× കടും ചുവപ്പായ - Kadum Chuvappaaya | Kadum Chuvappaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 39:3

And they beat the gold into thin sheets and cut it into threads, to work it in with the blue, purple, and scarlet thread, and the fine linen, into artistic designs.


നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവയുടെ ഇടയിൽ ചിത്രപ്പണിയായി നെയ്യേണ്ടതിന്നു അവർ പൊന്നു അടിച്ചു നേരിയ തകിടാക്കി നൂലായി കണ്ടിച്ചു.


Exodus 27:16

"For the gate of the court there shall be a screen twenty cubits long, woven of blue, purple, and scarlet thread, and fine woven linen, made by a weaver. It shall have four pillars and four sockets.


എന്നാൽ പ്രാകാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നു നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പു നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യൽ പണിയായി ഇരുപതു മുഴം നീളമുള്ള ഒരു മറയും അതിന്നു നാലു തൂണും അവേക്കു നാലു ചുവടും വേണം.


Genesis 38:30

Afterward his brother came out who had the scarlet thread on his hand. And his name was called Zerah.


അതിന്റെ ശേഷം കൈമേൽ ചുവന്ന നൂലുള്ള അവന്റെ സഹോദരൻ പുറത്തുവന്നു; അവന്നു സേരഹ് എന്നു പേരിട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Scarlet?

Name :

Email :

Details :×