Scarlet

Show Usage

Pronunciation of Scarlet  

   

English Meaning

A deep bright red tinged with orange or yellow, -- of many tints and shades; a vivid or bright red color.

  1. A strong to vivid red or reddish orange.
  2. Scarlet-colored clothing or cloth.
  3. Of a strong to vivid red or reddish orange.
  4. Flagrantly immoral or unchaste: scarlet thoughts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കടും ചുവപ്പായ - Kadum Chuvappaaya | Kadum Chuvappaya
× ശോണമായ - Shonamaaya | Shonamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 38:23

And with him was Aholiab the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver and designer, a weaver of blue, purple, and scarlet thread, and of fine linen.


അവനോടുകൂടെ ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ അഹീസാമാക്കിന്റെ മകനായി കൊത്തുപണിക്കാരനും കൌശലപ്പണിക്കാരനും നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യൽപണി ചെയ്യുന്നവനുമായ ഒഹൊലീയാബും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Exodus 35:35

He has filled them with skill to do all manner of work of the engraver and the designer and the tapestry maker, in blue, purple, and scarlet thread, and fine linen, and of the weaver--those who do every work and those who design artistic works.


കൊത്തുപണിക്കാരന്റെയും കൌശലപ്പണിക്കാരന്റെയും നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു പണിചെയ്യുന്ന തയ്യൽക്കാരന്റെയും നെയ്ത്തുകാരന്റെയും ഏതുതരം ശില്പപ്പണി ചെയ്യുന്നവരുടെയും കൌശലപ്പണികൾ സങ്കല്പിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെയും സകലവിധപ്രവൃത്തിയും ചെയ്‍വാൻ അവൻ അവരെ മനസ്സിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കുന്നു.


Exodus 36:8

Then all the gifted artisans among them who worked on the tabernacle made ten curtains woven of fine linen, and of blue, purple, and scarlet thread; with artistic designs of cherubim they made them.


പണി ചെയ്യുന്നവരിൽ ജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരും പഞ്ഞിനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പു നൂൽ എന്നിവകൊണ്ടുള്ള പത്തു മൂടുശീലകൊണ്ടു തിരുനിവാസം ഉണ്ടാക്കി; നെയ്ത്തുകാരന്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂബുകളുള്ളതായിട്ടു അതിനെ ഉണ്ടാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Scarlet?

Name :

Email :

Details :×