Scathe

Pronunciation of Scathe  

English Meaning

To do harm to; to injure; to damage; to waste; to destroy.

  1. To harm or injure, especially by fire.
  2. To criticize or denounce severely; excoriate.
  3. Harm or injury.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഊനം - Oonam ;ക്ഷതം - Kshatham ;വ്രണപ്പെടുത്തുക - Vranappeduththuka | Vranappeduthuka ;പരുഷമായ - Parushamaaya | Parushamaya ;ഊനംവരുത്തുക - Oonamvaruththuka | Oonamvaruthuka ;ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്ന - Kshathamelppikkunna ;

നിശിതമായ - Nishithamaaya | Nishithamaya ;ക്ഷതപ്പെടുത്തുക - Kshathappeduththuka | Kshathappeduthuka ;ഊനം വരുത്തുക - Oonam Varuththuka | Oonam Varuthuka ;കഠിനമായ - Kadinamaaya | Kadinamaya ;നാശമുണ്ടാക്കുക - Naashamundaakkuka | Nashamundakkuka ;അപായം - Apaayam | Apayam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Scathe?

Name :

Email :

Details :×