Scepter

Show Usage

Pronunciation of Scepter  

   

English Meaning

A staff or baton borne by a sovereign, as a ceremonial badge or emblem of authority; a royal mace.

  1. A staff held by a sovereign as an emblem of authority.
  2. Ruling power or authority; sovereignty.
  3. To invest with royal authority.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ദൃശ്യം - Dhrushyam
× കാഴ്ച - Kaazhcha | Kazhcha
× വിലാസം - Vilaasam | Vilasam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 14:5

The LORD has broken the staff of the wicked, The scepter of the rulers;


യഹോവ ദുഷ്ടന്മാരുടെ വടിയും വാഴുന്നവരുടെ ചെങ്കോലും ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു.


Numbers 24:17

"I see Him, but not now; I behold Him, but not near; A Star shall come out of Jacob; A scepter shall rise out of Israel, And batter the brow of Moab, And destroy all the sons of tumult.


ഞാൻ അവനെ കാണും, ഇപ്പോൾ അല്ലതാനും; ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും, അടുത്തല്ലതാനും. യാക്കോബിൽനിന്നു ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും; യിസ്രായേലിൽനിന്നു ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും. അതു മോവാബിന്റെ പാർശ്വങ്ങളെയെല്ലാം തകർക്കയും തുമുലപുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സംഹരിക്കയും ചെയ്യും.


Amos 1:5

I will also break the gate bar of Damascus, And cut off the inhabitant from the Valley of Aven, And the one who holds the scepter from Beth Eden. The people of Syria shall go captive to Kir," Says the LORD.


ഞാൻ ദമ്മേശെക്കിന്റെ ഔടാമ്പൽ തകർത്തു, ആവെൻ താഴ്വരയിൽനിന്നു നിവാസിയെയും ഏദെൻ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു ചെങ്കോൽ പിടിക്കുന്നവനെയും ഛേദിച്ചുകളയും; അരാമ്യർ ബദ്ധന്മാരായി കീറിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Scepter?

Name :

Email :

Details :×