Searches

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of search.
  2. Third-person singular simple present indicative form of search.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 2:23

I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He who searches the minds and hearts. And I will give to each one of you according to your works.


അവളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും; ഞാൻ ഉൾപൂവുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവൻ എന്നു സകലസഭകളും അറിയും; നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഏവർക്കും പകരം ചെയ്യും.


Job 39:8

The range of the mountains is his pasture, And he searches after every green thing.


മലനിരകൾ അതിന്റെ മേച്ചല്പുറമാകുന്നു; പച്ചയായതൊക്കെയും അതു തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു.


Job 13:9

Will it be well when He searches you out? Or can you mock Him as one mocks a man?


അവൻ നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ നന്നായി കാണുമോ? മർത്യനെ തോല്പിക്കുമ്പോലെ നിങ്ങൾ അവനെ തോല്പിക്കുമോ?


×

Found Wrong Meaning for Searches?

Name :

Email :

Details :×