Searches

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of search.
  2. Third-person singular simple present indicative form of search.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 8:27

Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God.


എന്നാൽ ആത്മാവു വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്നു ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു.


Revelation 2:23

I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He who searches the minds and hearts. And I will give to each one of you according to your works.


അവളുടെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും; ഞാൻ ഉൾപൂവുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവൻ എന്നു സകലസഭകളും അറിയും; നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഏവർക്കും പകരം ചെയ്യും.


Job 39:8

The range of the mountains is his pasture, And he searches after every green thing.


മലനിരകൾ അതിന്റെ മേച്ചല്പുറമാകുന്നു; പച്ചയായതൊക്കെയും അതു തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Searches?

Name :

Email :

Details :×