Searchings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of searching.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 5:16

Why did you sit among the sheepfolds, To hear the pipings for the flocks? The divisions of Reuben have great searchings of heart.


ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കരികെ കുഴലൂത്തു കേൾപ്പാൻ നീ തൊഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ പാർക്കുംന്നതെന്തു? രൂബേന്റെ നീർച്ചാലുകൾക്കരികെ ഘനമേറിയ മനോനിർണ്ണയങ്ങൾ ഉണ്ടായി.


×

Found Wrong Meaning for Searchings?

Name :

Email :

Details :×