Seeking

Show Usage
   

English Meaning

  1. action of the verb to seek
  2. that seeks something specified
  3. Present participle of seek.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നേടത്ത്‌ ചെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക - Olinjirikkunnedaththu Chennu Kandupidikkuka | Olinjirikkunnedathu Chennu Kandupidikkuka
×
× വിരളമായ - Viralamaaya | Viralamaya
× തേടല്‍ - Thedal‍
× ആരായൽ - Aaraayal | arayal
× സുഖലോലുപനായ - Sukhalolupanaaya | Sukhalolupanaya
× തേടിക്കണ്ടെത്തുക - Thedikkandeththuka | Thedikkandethuka
× തേടുക - Theduka
× തേടൽ - Thedal
× കണ്ടുകിട്ടാൻ സവിശേഷശ്രമം നടത്തുക - Kandukittaan Savisheshashramam Nadaththuka | Kandukittan Savisheshashramam Nadathuka
× തിരയുക - Thirayuka
× സ്വർത്ഥമാത്രപരനായ - Svarththamaathraparanaaya | swarthamathraparanaya
× ആരായല്‍ - Aaraayal‍ | arayal‍
× ആരായുക - Aaraayuka | arayuka
× ആവശ്യപ്പെടുക - Aavashyappeduka | avashyappeduka
× ആഗ്രഹിക്കുക - Aagrahikkuka | agrahikkuka
× പിടിച്ചു പറുത്തുതകൊണ്ടുവരിക - Pidichu Paruththuthakonduvarika | Pidichu Paruthuthakonduvarika
× കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത - Kandeththiyittillaaththa | Kandethiyittillatha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 4:23

But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him.


സ്ത്രീ അവനോടു: മശീഹ — എന്നുവെച്ചാൽ ക്രിസ്തു — വരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചുതരും എന്നു പറഞ്ഞു.


Matthew 12:47

Then one said to Him, "Look, Your mother and Your brothers are standing outside, seeking to speak with You."


ഒരുത്തൻ അവനോടു: നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നോടു സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പുറത്തുനിലക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Amos 8:12

They shall wander from sea to sea, And from north to east; They shall run to and fro, seeking the word of the LORD, But shall not find it.


അന്നു അവർ സമുദ്രംമുതൽ സമുദ്രംവരെയും വടക്കുമുതൽ കിഴക്കുവരെയും ഉഴന്നുചെന്നു യഹോവയുടെ വചനം അന്വേഷിച്ചു അലഞ്ഞുനടക്കും; കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലതാനും.


×

Found Wrong Meaning for Seeking?

Name :

Email :

Details :×