English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of see.
  2. Plural form of see.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 16:13

Then she called the name of the LORD who spoke to her, You-Are-the-God-Who-sees; for she said, "Have I also here seen Him who sees me?"


എന്നാറെ അവൾ: എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ എന്നു പറഞ്ഞു തന്നോടു അരുളിച്ചെയ്ത യഹോവേക്കു: ദൈവമേ, നീ എന്നെ കാണുന്നു എന്നു പേർ വിളിച്ചു.


Psalms 37:13

The Lord laughs at him, For He sees that his day is coming.


അവരുടെ വാൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നേ കടക്കും; അവരുടെ വില്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞുപോകും.


John 9:21

but by what means he now sees we do not know, or who opened his eyes we do not know. He is of age; ask him. He will speak for himself."


എന്നാൽ കണ്ണു കാണുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു അറിയുന്നില്ല; അവന്റെ കണ്ണു ആർ തുറന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല; അവനോടു ചോദിപ്പിൻ ; അവന്നു പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അവൻ തന്നേ പറയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Sees?

Name :

Email :

Details :×