Serves

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of serve.
  2. Plural form of serve.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Malachi 3:18

Then you shall again discern Between the righteous and the wicked, Between one who serves God And one who does not serve Him.


അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും.


John 12:26

If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.


എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തു എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും; എനിക്കു ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവനെ പിതാവു മാനിക്കും.


Psalms 73:6

Therefore pride serves as their necklace; Violence covers them like a garment.


ആകയാൽ ഡംഭം അവർക്കും മാലയായിരിക്കുന്നു; ബലാൽക്കാരം വസ്ത്രംപോലെ അവരെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Serves?

Name :

Email :

Details :×