Shady

Pronunciation of Shady  

   

English Meaning

Abounding in shade or shades; overspread with shade; causing shade.

  1. Full of shade; shaded.
  2. Casting shade: a shady grove.
  3. Quiet, dark, or concealed; hidden.
  4. Of dubious character or honesty; questionable. See Synonyms at dark.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സംശയാസ്പദമായത് - Samshayaaspadhamaayathu | Samshayaspadhamayathu
× തണലായ - Thanalaaya | Thanalaya
× സംശയകരമായ - Samshayakaramaaya | Samshayakaramaya
× ഗൂഢമായ - Gooddamaaya | Gooddamaya
× അനാശാസ്യമായ - Anaashaasyamaaya | Anashasyamaya
× മറ - Mara
× കപടമായ - Kapadamaaya | Kapadamaya
× വെയിലില്ലാത്ത - Veyilillaaththa | Veyilillatha
× സത്യസന്ധമോ എന്ന സംശയമായ - Sathyasandhamo Enna Samshayamaaya | Sathyasandhamo Enna Samshayamaya
× നിരാതപമായ - Niraathapamaaya | Nirathapamaya
× ആച്ഛാദിതമായ - Aachchaadhithamaaya | achchadhithamaya
× മൂടിയ - Moodiya
× നിയമവിരുദ്ധമായ - Niyamaviruddhamaaya | Niyamavirudhamaya
× ദുരൂഹമായത് - Dhuroohamaayathu | Dhuroohamayathu
× തണലുള്ള - Thanalulla
× സത്യസന്ധമല്ലാത്ത - Sathyasandhamallaaththa | Sathyasandhamallatha
× സത്യസന്ധമോ എന്ന സംശയമായ - Sathyasandhamo Enna Samshayamaaya | Sathyasandhamo Enna Samshayamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Shady?

Name :

Email :

Details :×