Shekels

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shekel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 24:24

Then the king said to Araunah, "No, but I will surely buy it from you for a price; nor will I offer burnt offerings to the LORD my God with that which costs me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen for fifty shekels of silver.


രാജാവു അരവ്നയോടു: അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ അതു നിന്നോടു വിലെക്കേ വാങ്ങുകയുള്ളു; എനിക്കു ഒന്നും ചെലവില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു ഹോമയാഗം കഴിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദാവീദ് കളത്തെയും കാളകളെയും അമ്പതു ശേക്കൽ വെള്ളിക്കു വാങ്ങി.


Judges 17:2

And he said to his mother, "The eleven hundred shekels of silver that were taken from you, and on which you put a curse, even saying it in my ears--here is the silver with me; I took it." And his mother said, "May you be blessed by the LORD, my son!"


അവൻ തന്റെ അമ്മയോടു: നിനക്കു കളവുപോയതും നീ ഒരു ശപഥം ചെയ്തു ഞാൻ കേൾക്കെ പറഞ്ഞതുമായ ആയിരത്തൊരുനൂറു വെള്ളിപ്പണം ഇതാ, എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു; ഞാനാകുന്നു അതു എടുത്തതു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്റെ മകനേ, നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നു അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു.


Numbers 18:16

And those redeemed of the devoted things you shall redeem when one month old, according to your valuation, for five shekels of silver, according to the shekel of the sanctuary, which is twenty gerahs.


വീണ്ടെടുപ്പു വിലയോ: ഒരു മാസംമുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ളതിനെ നിന്റെ മതിപ്പുപ്രകാരം അഞ്ചു ശേക്കെൽ ദ്രവ്യംകൊടുത്തു വീണ്ടെടുക്കേണം. ശേക്കെൽ ഒന്നിന്നു ഇരുപതു ഗേരപ്രകാരം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ തൂക്കം തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Shekels?

Name :

Email :

Details :×