Shekels

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shekel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 7:23

It shall happen in that day, That wherever there could be a thousand vines Worth a thousand shekels of silver, It will be for briers and thorns.


അന്നാളിൽ ആയിരം വെള്ളിക്കാശു വിലയുള്ള ആയിരം മുന്തിരിവള്ളി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയും മുള്ളും പറക്കാരയും പിടിച്ചുകിടക്കും.


Exodus 21:32

If the ox gores a male or female servant, he shall give to their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.


കാള ഒരു ദാസനെയോ ദാസിയെയോ കുത്തിയാൽ അവൻ അവരുടെ ഉടമസ്ഥന്നു മുപ്പതു ശേക്കെൽ വെള്ളി കൊടുക്കേണം; കാളയെ കൊന്നുകളകയും വേണം.


Judges 17:2

And he said to his mother, "The eleven hundred shekels of silver that were taken from you, and on which you put a curse, even saying it in my ears--here is the silver with me; I took it." And his mother said, "May you be blessed by the LORD, my son!"


അവൻ തന്റെ അമ്മയോടു: നിനക്കു കളവുപോയതും നീ ഒരു ശപഥം ചെയ്തു ഞാൻ കേൾക്കെ പറഞ്ഞതുമായ ആയിരത്തൊരുനൂറു വെള്ളിപ്പണം ഇതാ, എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു; ഞാനാകുന്നു അതു എടുത്തതു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്റെ മകനേ, നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നു അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Shekels?

Name :

Email :

Details :×