Shelters

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shelter.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 33:12

Of Benjamin he said: "The beloved of the LORD shall dwell in safety by Him, Who shelters him all the day long; And he shall dwell between His shoulders."


ബെന്യാമിനെക്കുറിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞതു: അവൻ യഹോവേക്കു പ്രിയൻ ; തത്സന്നിധിയിൽ നിർഭയം വസിക്കും; താൻ അവനെ എല്ലായ്പോഴും മറെച്ചുകൊള്ളുന്നു; അവന്റെ ഗിരികളുടെ മദ്ധ്യേ അധിവസിക്കുന്നു.


Zephaniah 2:6

The seacoast shall be pastures, With shelters for shepherds and folds for flocks.


സമുദ്രതീരം ഇടയന്മാർക്കും കുടിലുകളും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കു തൊഴുത്തുകളും ഉള്ള പുല്പുറങ്ങളായ്തീരും.


×

Found Wrong Meaning for Shelters?

Name :

Email :

Details :×